Identifikationskravet i miljøoplysningsloven

FOB 2011 11-2

FødevareErhverv og Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri gav en mand afslag på indsigt i en række oplysninger om samtlige markblokke i Danmark fra 1992 og frem. Begrebet markblokke anvendes navnlig ved administration af EU’s hektarstøtteordninger. Oplysningerne fandtes i en database hos FødevareErhverv. Myndighederne begrundede bl.a. afslaget med at mandens anmodning om indsigt ikke levede op til identifikationskravet i miljøoplysningsloven og offentlighedsloven.

Manden klagede til ombudsmanden. Ombudsmanden lagde til grund at oplysningerne var omfattet af miljøoplysningsloven. Han udtalte at de bestemmelser i offentlighedsloven som miljøoplysningsloven henviste til, skulle fortolkes i lyset af miljøoplysningsdirektivet. På den baggrund mente ombudsmanden ikke at den del af identifikationskravet i offentlighedsloven der drejer sig om forhåndskendskab til oplysningerne – det subjektive identifikationskrav – kunne anvendes fuldstændig tilsvarende i forhold til anmodninger om indsigt i miljøoplysninger. Ombudsmanden mente at manden efter miljøoplysningsloven havde identificeret sin anmodning tilstrækkeligt, og at manden derfor havde krav på indsigt i oplysningerne medmindre der var konkrete undtagelsesbestemmelser der kunne anvendes. Ombudsmanden udtalte dog at myndighederne kunne overveje om der var rimelige grunde til at give manden oplysningerne i en anden form eller et andet format end han havde bedt om. Ombudsmanden opfordrede myndighederne til at gå i dialog med manden om det.

(J.nr. 2009-3686-301)