AF-regions anmodning om udskiftning af ansat hos en privat aktør. Partshøring

2009 1-1


Arbejdsmarkedsstyrelsen havde på vegne af de statslige AF-regioner indgået en aftale med en privat aktør om beskæftigelsesindsatsen for visse typer ledige. Ifølge en bestemmelse i aftalen skulle den private aktør på regionens anmodning udskifte en medarbejder hvis anmodningen var rimeligt begrundet. En AF-region gjorde brug af bestemmelsen i forhold til en ansat hos den private aktør, og den ansatte fik herefter ikke forlænget sin kontrakt.

Ombudsmanden overvejede om sagen måtte sidestilles med en afskedigelsessag inden for det offentlige således at forvaltningslovens regler om partshøring fandt anvendelse, men kunne ikke lægge dette til grund. Han var dog enig med Beskæftigelsesministeriet i at det ville have været mere hensynsfuldt, og i overensstemmelse med god forvaltningsskik, hvis den ansatte var blevet partshørt. Ombudsmanden mente også at god forvaltningsskik tilsagde at regionen burde have underrettet den ansatte om henvendelsen til den ansattes arbejdsgiver og om begrundelsen herfor. 

(J.nr. 2007-3042-819).