Overbelægning i detentionen i Tasiilaq

FOB nr. 08.131

Den 1. september 2006 skrev en internetavis om forholdene i detentionen i Tasiilaq på Grønlands Østkyst. Avisen beskrev forholdene som ”usle og kummerlige”; navnlig under henvisning til de massive problemer med overbelæg i detentionen.

I avisartiklerne var også en straffesag mod stationslederen i Tasiilaq omtalt. Stationslederen var tiltalt for pligtforsømmelse ved – i strid med politimesterens regler – ikke at have låst de detentionsanbragte tilbageholdte og domfældte inde i de enkelte detentionsrum om natten. Stationslederen blev imidlertid frifundet af Kredsretten i Tasiilaq der delte stationslederens vurdering hvorefter indelåsning under de givne forhold ikke var forsvarlig.

Efter at have modtaget udtalelser og akter mv. fra Politimesteren i Grønland og Direktoratet for Kriminalforsorgen besluttede ombudsmanden den 3. juli 2007 at tage sagen op til undersøgelse af egen drift. I en udtalelse af denne dato konstaterede ombudsmanden efter en nærmere gennemgang af politiets anholdelsesprotokol mv. at der kun i 12 dage (af de 334 dage/11 måneder i 2006 som han havde modtaget oplysninger om) ikke havde været overbelægning i detentionen. Herefter, og idet han umiddelbart ikke vurderede at belægningssituationen var blevet forbedret væsentligt i første halvdel af 2007, bad ombudsmanden den 3. juli 2007 myndighederne om yderligere oplysninger og udtalelser. Myndigheder havde under den hidtidige behandling af sagen – som en løsning på kapacitetsproblemet – alene henvist til at der den 1. juli 2007 var åbnet en midlertidig anstalt for domfældte i Kangerlussuaq, og til udsigten til at der inden for en overskuelig årrække ville blive opført en (permanent) anstalt for domfældte på østkysten.

Den 22. oktober 2007 orienterede Direktoratet for Kriminalforsorgen ombudsmanden om at de involverede myndigheder – herunder Slots- og Ejendomsstyrelsen og Rigspolitiet – havde besluttet at detentionen i Tasiilaq skulle udvides med to ekstra detentionsrum, og at selve projektet med udvidelsen skulle iværksættes når de klimatiske forhold tillod det, med henblik på ibrugtagning i efteråret 2008. I en udtalelse af 2. november 2007 noterede ombudsmanden sig ovenstående oplysninger.

Den 3. februar 2009 tog ombudsmanden til efterretning at arbejdet med udvidelsen af detentionen var forløbet planmæssigt. Detentionen i Tasiilaq rummer således nu 5 detentionsrum.
(J.nr. 2006-2982-618).

 

Klik på linket til højre for at læse hele redegørelsen.