Mangelfuldt prøvelsesgrundlag i aktindsigtssag. Notatpligt. Begrundelse

FOB 06.556

Udenrigsministeriet imødekom delvis en journalists anmodning om indsigt i ministeriets akter vedrørende et bestemt emne.

Anmodningen om aktindsigt omfattede ikke akterne i en konkret sag, men derimod enkelte akter i en række sager hos Udenrigsministeriet. 

  Journalisten bad ministeriet om at få en liste over de akter der var omfattet af hans begæring om aktindsigt, men som han ikke havde fået udleveret. Udenrigsministeriet afslog dette ønske under henvisning til at ministeriet ikke havde udarbejdet en sådan liste, og at ministeriet ikke umiddelbart havde mulighed for at generere en sådan liste ved hjælp af en journalliste eller -lister.

  Ombudsmanden udtalte at ministeriets fremgangsmåde bevirkede at der ikke var et tilstrækkeligt prøvelsesgrundlag i sagen. Ombudsmanden henviste til at en efterprøvelse af om ministeriet havde hjemmel til afslaget på aktindsigt, forudsatte at det kunne konstateres hvilke nærmere retlige og faktiske overvejelser der lå bag ministeriets afslag på indsigt i hvert enkelt dokument. Ombudsmanden henviste endvidere til hensynet til at overholde notatpligten og begrundelsespligten.  Ombudsmanden henstillede på den baggrund til ministeriet at foretage en fornyet behandling af sagen.

  (J.nr. 2005-4106-401).