Udbetaling Danmark for længe om at genvurdere klagesager om boligstøtte

11. maj 2017 | Nyhed

Alt for mange borgere, der i 2016 klagede til Udbetaling Danmark over afgørelser om boligstøtte, måtte vente mere end 4 uger på at komme videre med deres klagesag. Det er kommet frem i en sag, som Folketingets Ombudsmand har rejst, og det udløser nu kritik.

Fristen på de 4 uger er fastsat i en bekendtgørelse, som social- og indenrigsministeren har udstedt.

”Udbetaling Danmark har i disse sager allerede truffet en afgørelse om boligstøtte. Borgeren kan ikke få sin sag videre til Ankestyrelsen, før Udbetaling Danmark har set på sagen igen, og derfor siger reglerne, at det skal ske hurtigt”, siger Folketingets Ombudsmand Jørgen Steen Sørensen.

Ombudsmanden kritiserer samtidig, at Udbetaling Danmark først for nylig fik en fast praksis om at underrette borgerne korrekt, når Udbetaling Danmark ikke kan overholde fristen.

Ombudsmanden konstaterer, at Udbetaling Danmark har gjort meget for at rette op på forholdene på boligstøtteområdet, og at Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering har tilkendegivet, at styrelsen følger op på sagen over for Udbetaling Danmark – også i forhold til Udbetaling Danmarks øvrige sagsområder. Derfor gør ombudsmanden ikke mere i sagen.

 

Ombudsmandens udtalelse i sagen kan læses her

 

Yderligere oplysninger:

Folketingets Ombudsmand Jørgen Steen Sørensen, tlf. 20 33 97 52

Områdechef Kirsten Talevski, tlf. 33 13 25 12

 

Hvad betyder genvurdering?

  • Langt de fleste afgørelser på det sociale område træffes af kommunerne eller Udbetaling Danmark og kan påklages til Ankestyrelsen.
  • Ønsker en borger at klage over en afgørelse, skal klagen sendes til den myndighed, der har truffet afgørelsen. Denne myndighed skal så først vurdere, om der er grundlag for at give klageren helt eller delvist medhold (genvurdering). Får klageren ikke medhold, sendes sagen til klageinstansen.
    Dette følger af § 66 i den sociale retssikkerhedslov (lovbekendtgørelse nr. 1345 af 23. november 2016 om retssikkerhed og administration på det sociale område). 
  • Myndigheden skal genvurdere afgørelsen inden 4 uger, efter at klagen er modtaget. Hvis myndigheden ikke kan færdiggøre sin genvurdering inden for fristen, fordi der skal skaffes yderligere oplysninger, vurderinger og lignende, skal klageren have besked herom, og om hvornår genvurderingen kan forventes afsluttet.
    Dette følger af § 12 i bekendtgørelse nr. 1338 af 18. november 2016 om retssikkerhed og administration på det sociale område (retssikkerhedsbekendtgørelsen).