Fem afgørelsessystemer på skatteområdet giver ikke i tilstrækkeligt omfang mulighed for at benytte en partsrepræsentant

14. december 2021 | Nyhed

Når man som borger eller virksomhed har en sag i det offentlige, har man i almindelighed ret til at lade sig repræsentere af en anden. Det gælder også i sager, hvor sagsbehandlingen er helt eller delvist digitaliseret.

Ombudsmanden blev opmærksom på, at det i nogle af Skatteforvaltningens ældre it- og sagsbehandlingssystemer teknisk ikke er muligt at registrere, at en borger eller virksomhed ønsker at benytte en partsrepræsentant, eller at indrette kommunikationen med borgeren, så den tager højde for, at der er en partsrepræsentant.

Ombudsmandens Skattekontor tog derfor spørgsmålet op med Skattestyrelsen.

Undersøgelsen har afdækket, at fem afgørelsessystemer på skatteområdet ikke i tilstrækkeligt omfang giver mulighed for at benytte en partsrepræsentant. Afgørelser og andre breve fra Skatteforvaltningen kommunikeres via disse systemer desuden enten kun til borgeren eller til både borgeren og partsrepræsentanten.

”Ikke mindst på skatteområdet, hvor sagerne kan være både komplicerede og have stor økonomisk betydning for borgere og virksomheder, er det centralt, at man som part kan lade sig repræsentere af andre i overensstemmelse med de forvaltningsretlige regler. Derfor er det meget beklageligt, at nogle af Skatteforvaltningens it-systemer ikke fuldt ud giver mulighed for at lade andre – f.eks. en advokat eller revisor – varetage borgerens interesse”, siger ombudsmand Niels Fenger.

Skattestyrelsen har nu oplyst, at Skatteforvaltningen vil arbejde på at klarlægge behovet for tilpasninger af Skatteforvaltningens eksisterende it-systemer og muligheden for at kompensere for problemerne. På den baggrund vil der blive lagt en plan for den nødvendige it-udvikling.

Ombudsmanden har derfor besluttet ikke at foretage sig mere i sagen på nuværende tidspunkt. Ombudsmanden har dog bedt om at blive orienteret om den kommende plan for nødvendig it-udvikling og resultatet af overvejelserne om kompenserende tiltag.

Læs ombudsmandens udtalelse i sagen her.

Den generelle undersøgelse vedrørende partsrepræsentation er gennemført som en del af ombudsmandens Skattekontors særlige fokus på skattemyndighedernes digitalisering af sagsbehandlingen. Læs nærmere i ombudsmandens nyhed af 17. marts 2021.

 

For yderligere oplysninger:

Folketingets Ombudsmand Niels Fenger, tlf. 42 47 50 91

Souschef Anne Djurhuus, tlf. 33 13 25 12.

 

FAKTA

Efter § 8 i forvaltningsloven kan den, der er part i en sag, som udgangspunkt på ethvert tidspunkt af sagens behandling lade sig repræsentere eller bistå af andre. 

Forvaltningslovens bestemmelse om partsrepræsentation gælder kun i sager, hvor der er eller vil blive truffet afgørelse af en forvaltningsmyndighed (afgørelsessager). Bestemmelsen er imidlertid udtryk for et grundlæggende princip om, at borgere i almindelighed kan vælge at lade sig repræsentere eller bistå af andre, når de er i kontakt med den offentlige forvaltning.

Læs mere om retten til partsrepræsentation i overblik #6 i Myndighedsguiden på ombudsmandens hjemmeside.