Ombudsmanden lukker sag om 26-årsreglen efter at otte par har fået medhold

9. november 2017 | Nyhed

Udlændingenævnet har givet otte par medhold i deres klage over afslag på familiesammenføring. Derfor lukker ombudsmanden nu den sag, som han rejste af egen drift, efter at Danmark i 2016 var blevet dømt for diskrimination ved Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol. 

Ombudsmanden gik ind i sagen, fordi den såkaldte Biao-dom rejste spørgsmål om de berørte pars retsstilling, indtil udlændingeloven blev lavet om. 

Da sagerne nu er afgjort til borgernes fordel, lukker ombudsmanden sin sag. 
 

Udlændingenævnets brev til Folketingets Ombudsmand og ombudsmandens brev til Udlændingenævnet. 

Folketingets Ombudsmands nyhed af 26. oktober 2016.
 

Yderligere oplysninger: 

Folketingets Ombudsmand Jørgen Steen Sørensen, tlf. 20 33 97 52.
 

FAKTA 

  • Tilknytningskravet. Efter udlændingeloven er det en betingelse for familiesammenføring, at ægtefællernes eller samlevernes samlede tilknytning til Danmark er større end deres samlede tilknytning til et andet land (tilknytningskravet). 

  • 26-årsreglen. I 2004 blev der indført en undtagelse til tilknytningskravet, således at personer, der har været danske statsborgere i 28 år (senere 26 år), og personer, der er født og opvokset i Danmark eller kommet hertil som børn og har opholdt sig lovligt i Danmark i 26 år, ikke skulle opfylde tilknytningskravet. 

  • Biao-dommen. Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol afsagde den 24. maj 2016 dom i klagesagen Biao mod Danmark. Dommen fastslår, at 26-årsreglen er i strid med Den Europæiske Menneskerettighedskonventions artikel 14 (forbud mod diskrimination) sammenholdt med artikel 8 (retten til familieliv). 

  • Mellemperiode. I et brev af 27. juni 2016 orienterede Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriet Folketinget om, at meget efter ministeriets opfattelse talte for, at der ved behandlingen af konkrete sager om ægtefællesammenføring efter Biao-dommen måtte ses bort fra 26-årsreglen, indtil der blev vedtaget nye regler på området. En række par ville i givet fald blive afskåret fra familiesammenføring, og ministeriet pegede på, at Udlændingestyrelsens afgørelser i konkrete sager ville kunne indbringes for Udlændingenævnet. 

  Ombudsmanden har fulgt sagen af hensyn til de berørte pars retsstilling.  

  • Lovændring. 26-årsreglen er blevet ophævet ved lov nr. 504 af 23. maj 2017 om ændring af udlændingeloven som følge af Biao-dommen. Loven trådte i kraft den 24. maj 2017. 

  • Otte par får medhold. Udlændingenævnet har som klageinstans for sager om familiesammenføring for nylig givet otte par medhold i deres klage. Disse pars sager var alle afgjort af Udlændingestyrelsen efter Biao-dommen og inden ikrafttrædelsen af lovændringen. Udlændingenævnet har afgjort, at tilknytningskravet ikke skal stilles i sagerne.