Længere sagsbehandlingstider i Statsministeriets aktindsigtssager

27. april 2021 | Nyhed

Under COVID-19 har langt flere journalister og andre søgt om aktindsigt hos Statsministeriet, og de har måttet vente væsentligt længere på et svar end før COVID-19.

Det fremgår af en ny udtalelse fra Folketingets Ombudsmand, Niels Fenger, der finder sagsbehandlingstiderne ”bekymrende”. Han peger dog samtidig på, at Statsministeriet har tilført ekstra ressourcer til aktindsigtsområdet, og at antallet af verserende sager blev nedbragt i det første kvartal af 2021.

”Hvis journalister skal vente for længe på svar om aktindsigt, vanskeliggøres deres muligheder for at orientere offentligheden om samfundsrelevante emner. Aktindsigt er på den måde en central del af et demokratisk samfund. Det er derfor afgørende, at Statsministeriet har iværksat tiltag for at få nedbragt sagsbehandlingstiderne,” siger Niels Fenger.

Stadig flere anmodninger

Ifølge oplysninger fra Statsministeriet har sagsbehandlingstiderne været betydeligt længere end før COVID-19.  

Tallene fra Statsministeriet viser også, at der i ministeriet ved udgangen af februar 2021 lå en række ældre ubehandlede aktindsigtsanmodninger, herunder enkelte helt tilbage fra forår og sommer 2020.

Ifølge Statsministeriet er det gået den rette vej med antallet af verserende sager i det første kvartal af 2021. Ministeriet peger dog samtidig på, at tallene indikerer, at antallet af aktindsigtsanmodninger til Statsministeriet fortsat stiger. Derfor har Statsministeriet foretaget nogle mere permanente personalemæssige tiltag for at styrke behandlingen af aktindsigtssagerne.

I lyset af bl.a. de aktuelle udfordringer har ombudsmanden besluttet at følge udviklingen i Statsministeriets sagsbehandlingstider på aktindsigtsområdet og har bedt ministeriet om en ny status i oktober 2021.

Læs ombudsmandens udtalelse af 27. april 2021 til Statsministeriet her.

Ombudsmanden følger også sundhedsmyndighedernes sagsbehandlingstider i aktindsigtssager. Læs nyhed af 18. marts 2021

Læs artiklen Åbenhed i en epidemi-tid, der blev offentliggjort i ombudsmandens nye beretning for 2020.

 

For yderligere oplysninger:

Folketingets Ombudsmand Niels Fenger, tlf. 42475091

 

FAKTA

OFFENTLIGHEDSLOVENS REGLER

  • Af offentlighedsloven fremgår følgende om sagsbehandlingstiden, når der anmodes om aktindsigt:
    ”Vedkommende myndighed m.v. afgør snarest, om en anmodning om aktindsigt kan imødekommes. En anmodning om aktindsigt skal færdigbehandles inden 7 arbejdsdage efter modtagelsen, medmindre dette på grund af f.eks. sagens omfang eller kompleksitet undtagelsesvis ikke er muligt. ...” 
  • Det følger af forarbejderne til loven, at de mest omfattende eller komplicerede sager skal tilstræbes at være færdigbehandlet inden for 40 arbejdsdage

MILJØOPLYSNINGSLOVENS REGLER

  • I miljøoplysningsloven er der fastsat følgende frister for sagsbehandlingstiden, når der anmodes om aktindsigt:
    ”Sager om aktindsigt skal under hensyntagen til en eventuel tidsfrist, som anføres af den, der har fremsat anmodningen, afgøres hurtigst muligt og senest 1 månedefter modtagelsen af anmodningen eller, hvis sagens omfang og komplekse karakter er af en sådan art, at fristen på 1 måned ikke kan overholdes, senest 2 måneder efter modtagelsen. …”
  • EU-Domstolens dom i sag C-186/04, Housieaux, fastslår, at der i forhold til 2-måneders fristen er tale om en ubetinget sagsbehandlingsfrist.