Journalist kunne kun få begrænset adgang til at interviewe fængslet syrienskriger

26. februar 2021 | Nyhed

En journalist ønskede at lave en tv-dokumentar om bl.a. en dømt syrienskriger, men fængslet opsatte en række betingelser for interviewet. Bl.a. måtte den dømte mand ikke tale om selve forbrydelsen, og der måtte ikke laves optagelser af manden.

Efter at have gennemgået svar fra både kriminalforsorgen, journalisten og Dansk Journalistforbund har ombudsmanden vurderet, at de vilkår, som blev fastsat for interviewet, var forenelige med ytringsfriheden.

”De indsatte i fængslerne har som udgangspunkt ret til at udtale sig til pressen og lade sig filme. Men denne indsatte er for få år siden blevet dømt for kriminalitet af en art, som Folketinget betegner som de allergroveste forbrydelser mod det danske samfund. Derfor kan jeg ikke kritisere kriminalforsorgens betingelser for dette interview,” siger Niels Fenger.

Han peger på, at selv om indsatte som udgangspunkt har ret til at udtale sig til pressen, så kan fængslet efter straffuldbyrdelsesloven i nogle tilfælde gøre undtagelser fra denne bestemmelse, bl.a. hvis et interview åbenbart vil krænke retsfølelsen.

Direktoratet for Kriminalforsorgen har netop henvist til ”at der vil være tale om en åbenbar krænkelse af retsfølelsen, såfremt indsatte, herunder ved TV-interviews med levende billeder, får mulighed for at berette om sin kriminalitet, eventuelt udtrykke en forherligelse heraf og/eller sympati med videre for en organisation, som er klassificeret som en terrororganisation, samtidig med at den indsatte også afsoner dom herfor.”

Det er er desuden indgået i ombudsmandens vurdering, at begrænsningen ikke er absolut, men alene rettet mod ytringer om eventuelt verseren­de sager og de forhold, den indsatte er dømt for. Ifølge de vilkår, som kriminalforsorgen har fastsat i sagen, vil det således være muligt at interviewe den indsatte, hvis han ikke optages eller fotograferes, og han alene taler om f.eks. sin opvækst og de forhold, der har ledt frem til hans nuværende holdninger uden dermed at komme ind på de begåede strafbare forhold.

Læs ombudsmandens udtalelse her.

For yderligere oplysninger:

Folketingets Ombudsmand Niels Fenger, tlf.nr. 42 47 50 91

Afdelingschef Morten Engberg, tlf.nr. 33 13 25 12

FAKTA

§ 59 i straffuldbyrdelsesloven (lovbekendtgørelse nr. 1333 af 9. december 2019 af lov om fuldbyrdelse af straf m.v.) har følgende ordlyd:

§ 59. En indsat har ret til i institutionen at udtale sig og i den forbindelse at lade sig fotografere til medierne.

Stk. 2. Denne ret kan dog begrænses af ordens- eller sikkerhedsmæssige hensyn, for at beskytte den forurettede ved lovovertrædelsen eller for i øvrigt at modvirke en åbenbar krænkelse af retsfølelsen.

Stk. 3. Justitsministeren kan fastsætte regler om gennemførelsen af de indsattes ret efter stk. 1.”

Efter artikel 10 i Den Europæiske Menneskerettighedskonvention har enhver ret til ytringsfrihed.

Det fremgår dog af konventionen, at ytringsfriheden kan begrænses af forhold, ”som er foreskrevet ved lov og er nødvendige i et demokratisk samfund af hensyn til den nationale sikkerhed, territorial integritet eller offentlig tryghed, for at forebygge uorden eller forbrydelse (…)”.

Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol har i flere domme anerkendt hensynet til retsfølelsen som et legitimt hensyn.