Forfatterskolen skal ikke begrunde afslag på optagelse

1. december 2021 | Nyhed

Ombudsmanden har i en ny udtalelse tilkendegivet, at Forfatterskolen ikke er en del af den offentlige forvaltning. Skolen havde dermed ikke pligt til at give en ansøger en begrundelse for, at han fik afslag på at blive optaget på skolen. Det skyldes, at forvaltningslovens regler om begrundelse ikke gælder for Forfatterskolen.

”Forvaltningsloven gælder først og fremmest for offentlige myndigheder, men også for nogle selvejende institutioner, hvis de har en særligt nær tilknytning til det offentlige. Kulturministeriet mener ikke, at det er tilfældet for Forfatterskolen – og det har jeg ikke grundlag for at tilsidesætte,” siger ombudsmand Niels Fenger.

Tilhører Forfatterskolen den offentlige forvaltning?

I sagen fik en borger i 2020 afslag på sin ansøgning om optagelse på Forfatterskolen. Han fik ikke en nærmere begrundelse for afslaget, og det klagede han over til Kulturministeriet.

Ifølge Kulturministeriet er Forfatterskolen, som oprindeligt blev oprettet i 1987 på privatretligt grundlag, imidlertid ikke omfattet af reglerne for den offentlige forvaltning. Det gælder f.eks. forvaltningslovens regler om, at afgørelser skal begrundes.   

Efter en gennemgang af sagen kunne ombudsmanden ikke tilsidesætte Kulturministeriets opfattelse. Ombudsmanden lagde vægt på bl.a., at Forfatterskolen har udstrakt autonomi ved tilrettelæggelsen af opgaverne, og at Kulturministeriet ikke har instruktionsbeføjelser over skolen. Det ændrede ikke ved ombudsmandens vurdering, at Kulturministeriet i 2003 havde sendt et aktstykke til Folketingets Finansudvalg, som ifølge ministeriet havde til formål at omdanne skolen fra foreningsejet til selvejende og at tilføre skolen et økonomisk løft.

Læs ombudsmandens udtalelse.

For yderligere oplysninger:

Folketingets Ombudsmand Niels Fenger, tlf. 42 47 50 91

Fuldmægtig Martin Dyhl-Polk, tlf. 33 13 25 12

 

FAKTA

Forvaltningslovens område

Forvaltningsloven gælder for alle dele af den offentlige forvaltning.

Forvaltningsloven gælder også for al virksomhed, der udøves af

  • selvejende institutioner, foreninger, fonde mv., der er oprettet ved lov eller i henhold til lov, og
  • selvejende institutioner, foreninger, fonde mv., der er oprettet på privatretligt grundlag, og som udøver offentlig virksomhed af mere omfattende karakter og er undergivet intensiv offentlig regulering, intensivt offentlig tilsyn og intensiv offentlig kontrol.

Afgørelser skal begrundes

Myndigheder mv. omfattet af forvaltningsloven skal ifølge loven begrunde skriftlige afgørelser, medmindre modtageren fuldt ud får medhold.