Forældre til børn med handicap kan have ret til større pensionsbidrag

28. august 2018 | Nyhed

Får man udbetalt tabt arbejdsfortjeneste, fordi man forsørger sit barn med et handicap i hjemmet, har man muligvis ret til et højere pensionsbidrag. Det følger af en principafgørelse, som Ankestyrelsen har truffet, efter at ombudsmanden har rejst spørgsmål om retstilstanden på området.

Ankestyrelsen har efterfølgende offentliggjort, at forældre kan få genoptaget deres sag om pensionsbidrag og tabt arbejdsfortjeneste. Styrelsen har også vejledt kommunerne om, at de har pligt til at genoptage tilsvarende sager.

Hidtil har pensionsbidraget for forældre været fastholdt på det samme niveau, da bidraget blev beregnet på baggrund af det beløb, som oprindeligt blev tilkendt i tabt arbejdsfortjeneste. Det er der nu ændret på, så bidraget bliver justeret hvert år.

Klagen til ombudsmanden

En borger klagede til ombudsmanden over, at hendes pensionsbidrag var fastfrosset til samme niveau hvert år. Også selv om den tabte arbejdsfortjeneste automatisk var steget.

Ombudsmanden sendte klagen videre til Ankestyrelsen og henviste bl.a. til forarbejderne til den lov fra 2002, som indførte reglerne om bidrag til pensionsordning. Formålet med loven var i videst muligt omfang at ligestille familier med børn med handicap med andre børnefamilier.

Ankestyrelsen gav borgeren ret i, at pensionsbidraget også burde stige hvert år, og udsendte herefter en ny principafgørelse.

Genoptagelse af tilsvarende sager

Efter udsendelse af principafgørelsen bad ombudsmanden Ankestyrelsen om at redegøre for, om styrelsen i anledning af sin nye principafgørelse ville genoptage tilsvarende sager og vejlede kommunerne om pligten til dette.

Ankestyrelsen har oplyst, at styrelsen ikke uden en manuel gennemgang af et stort antal sager vil kunne identificere sagerne om pensionsbidrag, og at det derfor vil være forbundet med betydelige vanskeligheder selv at finde de relevante sager frem. På den baggrund har styrelsen i stedet valgt at informere offentligheden og vejlede kommunerne.

Ombudsmanden har nu meddelt Ankestyrelsen, at det ikke kan give ham anledning til bemærkninger, at Ankestyrelsen i lyset af vanskelighederne med at
søge sagerne frem i stedet henvender sig bredt til offentligheden om muligheden for at søge om genoptagelse.

Se ombudsmandens brev til borgeren, hvis henvendelse blev sendt videre til Ankestyrelsen (anonymiseret).

Læs også ombudsmandens høringsbrev til Ankestyrelsen, styrelsens svar og ombudsmandens afsluttende brev til Ankestyrelsen.

Se Ankestyrelsens nyhed her.


For yderligere oplysninger:

Folketingets Ombudsmand Jørgen Steen Sørensen, tlf. 20 33 97 52.

Områdechef Susanne Veiga, tlf. 33 13 25 12.

FAKTA

Regler om tabt arbejdsfortjeneste

 • En forælder til et barn med et handicap kan modtage dækning af tabt arbejdsfortjeneste, når det er en nødvendig konsekvens af barnets handicap, at barnet passes i hjemmet, og det er mest hensigtsmæssigt, at det er forælderen, der passer barnet.
 • Tabt arbejdsfortjeneste er en løbende ydelse, der beregnes på baggrund af forælderens tidligere bruttoindtægt.
 • Den tabte arbejdsfortjeneste (bruttoydelsen) bliver reguleret én gang om året.
 • Reglerne om tabt arbejdsfortjeneste fremgår af lov om social service (lovbekendtgørelse nr. 102 af 29. januar 2018) og af bekendtgørelse om tilskud til pasning af børn med handicap eller langvarig sygdom (bekendtgørelse nr. 1245 af 13. november 2017).

Regler om pensionsordning

 • Der beregnes bidrag til pensionsordning, som udgør 10 % af den tabte arbejdsfortjeneste (bruttoydelsen). Det fremgår af serviceloven. Bidraget kan dog højst udgøre et beløb svarende til det hidtidige arbejdsgiverbidrag.
 • Formålet med bestemmelsen er, at forælderen ikke stilles dårligere økonomisk ved overgang til pension end personer, der har været på arbejdsmarkedet hele tiden.

Principafgørelse nr. 4-18

 • Det fremgår af Ankestyrelsens principafgørelse nr. 4-18, at bidrag til pensionsordning i forbindelse med tabt arbejdsfortjeneste skal beregnes på baggrund af den satsregulerede bruttoydelse. Det indebærer, at pensionsbidraget nu reguleres en gang årligt.
 • Dette er en præcisering af den hidtidige udmeldte praksis i principafgørelse nr. 69-10, der ifølge Ankestyrelsen har vist sig ikke at være tilstrækkelig klar. Principafgørelsen førte til en praksis, hvor bidraget blev beregnet på baggrund af den bruttoydelse, som oprindeligt blev tilkendt ved overgangen til tabt arbejdsfortjeneste.

Pligt til at finde relevante sager frem

 • Hvis en myndigheds hidtidige retsopfattelse eller praksis må anses for at være forkert, kan myndigheden være forpligtet til selv at finde de relevante sager frem og træffe en ny afgørelse i sagen.
 • Hvis det er for vanskeligt at finde frem til de relevante sager, bør myndigheden i stedet informere offentligheden om muligheden for at få en tidligere afgjort sag genoptaget. Det kan f.eks. ske gennem medierne og ved opslag på myndighedens hjemmeside.
 • Det beror på en konkret vurdering, om vanskelighederne ved at finde sagerne frem er så store, at myndigheden ikke har pligt til selv at finde dem frem. I vurderingen indgår bl.a., hvor mange sager myndigheden ville skulle gennemgå manuelt.