COVID-19-tilsyn i kriminalforsorgens institutioner

12. april 2021 | Nyhed

Igennem COVID-19-perioden har ombudsmanden ført tilsyn med forholdene i kriminalforsorgens institutioner. Ombudsmanden har afgivet anbefalinger og rejst spørgsmål over for myndighederne om bl.a. teststrategi og isolation af indsatte. Ombudsmanden afslutter nu sit tilsyn og udtrykker tilfredshed med, at kriminalforsorgen har stort fokus på området.

”Det er vigtigt at forebygge smittespredning. Samtidig lever indsatte i kriminalforsorgen fortsat under ganske restriktive forhold på grund af COVID-19, og det er derfor også vigtigt, at restriktionerne ikke udstrækkes længere end nødvendigt. Derfor er det positivt, at kriminalforsorgen har fokus på både at forebygge smittespredning og en plan for gradvist at lette restriktionerne over for de indsatte,” siger ombudsmand Niels Fenger. Han peger i den forbindelse på, at det er godt, at kriminalforsorgen ved tilrettelæggelsen af sin indsats kan trække på både egne lægefaglige kompetencer og sundhedsmyndighederne.

Bedre forebyggelse og afvikling af restriktionerne

Undervejs i COVID-19-perioden har kriminalforsorgen ændret sine beredskabsplaner, så det nu udtrykkeligt fremgår, at nye indsatte skal screenes, og at det i videst muligt omfang skal undgås, at nyindsatte placeres i dobbeltcelle eller i dobbeltbelæg. Herudover er der sket en udvikling i direktoratets teststrategi, så det nu er muligt at teste bl.a. nyindsatte.

Kriminalforsorgen har i marts 2021 fremlagt en plan for afvikling af de restriktioner, der har været iværksat. Under den seneste nedlukning fra slutningen af 2020 og i 2021 har de indsatte dog kunnet modtage besøg fra 3-5 nærtstående personer og i et vist omfang haft mulighed for at komme på udgang til jul og i påsken. Lignende muligheder var ikke tilgængelige under den første nedlukning i 2020.

Som led i COVID-19-tilsynet har ombudsmanden besøgt to fængsler, to arresthuse og en pension og været i dialog med Direktoratet for Kriminalforsorgen og Rigspolitiet.

Læs nyhed af 3. juli 2020 her og ombudsmandens breve af 18. november 2020 og 12. april 2021 til Direktoratet for Kriminalforsorgen og breve af 18. november 2020 og 3. marts 2021 til Rigspolitiet.

For yderligere oplysninger:

Folketingets Ombudsmand, Niels Fenger, tlf. 42 47 50 91

Afdelingschef Morten Engberg, tlf. 33 13 25 12

 

FAKTA

 • Institut for Menneskerettigheder og DIGNITY – Dansk Institut Mod Tortur har deltaget i forberedelse, udførelse og opfølgning på ombudsmandens tilsyn med forholdene i kriminalforsorgens institutioner i COVID-19-perioden.
 • Ombudsmanden har den 3. juli 2020 anbefalet følgende over for Direktoratet for Kriminalforsorgen:
  • At kriminalforsorgen evaluerer erfaringerne gjort i COVID-19-perioden med henblik på at vurdere, om eventuelle fremtidige epidemier – eller alvorlige sygdomsudbrud med særlig risiko for smittespredning i kriminalforsorgens institutioner – kan håndteres effektivt og samtidig under mindre restriktive forhold.
  • At direktoratet under eventuelle fremtidige epidemier – eller alvorlige sygdomsudbrud med særlig risiko for smittespredning i kriminalforsorgens institutioner – løbende overvejer, om der er grundlag for at udarbejde retningslinjer målrettet forholdene på kriminalforsorgens pensioner.
  • At direktoratet overvejer at fastsætte skriftlige retningslinjer om forebyggelse af psykiske skadevirkninger som følge af isolation på grund af COVID-19, eventuelle fremtidige epidemier eller alvorlige sygdomsudbrud med særlig risiko for smittespredning i kriminalforsorgens institutioner, og at disse retningslinjer har særligt fokus på alternative måder, den indsatte kan have meningsfuld menneskelig kontakt, herunder til andre end pårørende, og holde sig beskæftiget på.
  • At direktoratet og ledelsen på kriminalforsorgens institutioner under COVID-19-epidemien og eventuelle fremtidige epidemier – eller alvorlige sygdomsudbrud med særlig risiko for smittespredning i kriminalforsorgens institutioner – i øget omfang sikrer, at de indsatte vejledes om retningslinjer for forebyggelse af smittespredning og begrænsning af rettigheder mv. på et sprog, som de indsatte forstår, så alle indsatte modtager tilstrækkelig information.
  • At direktoratet og ledelsen på kriminalforsorgens institutioner analyserer årsagerne til det lavere antal tilfælde af bl.a. vold og trusler om vold, magtanvendelser, sikringscelleanbringelser og disciplinærstraffe i COVID-19-perioden med henblik på at forebygge sådanne tilfælde under almindelige forhold.
 • Ombudsmanden har den 18. november 2020 anbefalet følgende over for Rigspolitiet:
  • At Rigspolitiet ved et eventuelt behov for en ny ordning med telefonmøder mellem pårørende og varetægtsarrestanter med besøgs- og brevkontrol
  • overvejer, om en praksis, hvor pårørende som hovedregel ikke skal møde fysisk op på en politistation, kan udbredes til hele landet, og
  • sikrer, at alle politikredse er bekendt med mulighederne for at give dispensation til, at mere end én pårørende kan deltage i telefonmøder, herunder når der er børn blandt de pårørende.
 • Ombudsmanden har den 18. november 2020 anbefalet følgende over Direktoratet for Kriminalforsorgen:
  • At direktoratet sikrer, at det fremgår udtrykkeligt af beredskabsplanerne for alle kriminalforsorgens institutioner, at indsatte og beboere skal screenes for symptomer på COVID-19 ved modtagelsen, og hvordan denne screening skal foretages.