Ombudsmanden undersøger mulighederne for at få besøg i Vestre Fængsel

22. august 2023 | Nyhed

Folketingets Ombudsmand har i den seneste tid modtaget en række klager fra indsatte og pårørende til indsatte i Vestre Fængsel over, at det er vanskeligt at arrangere besøg fra pårørende i fængslet. På den baggrund har ombudsmanden besluttet at indlede en generel undersøgelse af forholdene vedrørende besøg fra pårørende til indsatte i Vestre Fængsel.

De indsatte har klaget over bl.a., at planlagte besøg aflyses med meget kort varsel på grund af overbelæg, og at der er mangel på besøgsdage, besøgslokaler og personale.

De pårørende har anført, at det er svært at bestille tid til besøg. De fortæller, at de nogle gange må vente i telefonkø i flere timer – blot for at få at vide, at der ikke er flere ledige besøgstider at bestille den pågældende dag.

Ombudsmanden beder myndighederne om at oplyse bl.a.:

  • Om mulighederne for, at varetægtsarrestanter og afsonere kan få besøg fra pårørende i Vestre Fængsel
  • Om forholdet mellem antallet af indsatte og besøgslokaler i fængslet
  • Hvor ofte fængslet må aflyse besøg – og med hvilket varsel det sker
  • Årsagerne til aflysning af besøg fra pårørende.

Ombudsmanden beder også myndighederne om at oplyse om eventuelle tiltag, der er eller vil blive sat i værk med hensyn til besøgsforholdene i Vestre Fængsel.

Ombudsmanden iværksætter sin undersøgelse af egen drift, jf. § 17, stk. 2, i ombudsmandsloven, der giver ham mulighed for på eget initiativ at gennemføre generelle undersøgelser af en myndigheds sagsbehandling.

Han har rettet sine spørgsmål til både Direktoratet for Kriminalforsorgen, Områdekontoret i København og Vestre Fængsel og bedt om at modtage udtalelser fra de tre myndigheder senest den 2. oktober 2023.

 

Yderligere oplysninger:

Folketingets Ombudsmand, Niels Fenger, tlf. 42 47 50 91

Områdechef Lisbeth Adserballe, tlf. 33 13 25 12

 

FAKTA

Strafafsonere har som udgangspunkt ret til mindst ét ugentligt besøg af mindst én times varighed og så vidt muligt af to timers varighed. Der kan i den enkelte institution gives tilladelse til besøg i videre omfang (§ 51 i straffuldbyrdelsesloven).

Varetægtsarrestanter kan modtage besøg i det omfang, opretholdelse af orden og sikkerhed i varetægtsfængslet tillader det. Politiet kan af hensyn til varetægtsfængslingens øjemed modsætte sig, at varetægtsarrestanten modtager besøg, eller forlange, at besøg finder sted under kontrol (§ 771, stk. 1, 1. og 2 pkt. i retsplejeloven).

Af varetægtsbekendtgørelsen fremgår det, at varetægtsarrestanter med de begrænsninger, der følger af bekendtgørelsens §§ 42-45, har ret til besøg, så ofte forholdene tillader det. Besøgstiden må ikke være kortere end en halv time. Længerevarende besøg skal tillades i det omfang, forholdene tillader det (§ 40, stk. 1, og § 41 i bekendtgørelse nr. 173 af 31. januar 2022).