Ombudsmanden orienterer Folketinget om bekymrende sagsbehandlingstider i aktindsigtssager hos sundhedsmyndighederne

23. juni 2022 | Nyhed

Folketingets Ombudsmand har fulgt udviklingen i sagsbehandlingstiderne på aktindsigtsområdet i Sundhedsministeriet, Statens Serum Institut og Styrelsen for Patientsikkerhed under COVID-19 epidemien.

Den seneste status fra Sundhedsministeriet for 2. halvår 2021 viser, at myndighederne – og især ministeriet og Statens Serum Institut – fortsat har haft store udfordringer med at overholde sagsbehandlingsfristerne i offentlighedsloven og miljøoplysningsloven.

”Sundhedsmyndighedernes lange sagsbehandlingstider i aktindsigtssager betyder i praksis, at nogle sager bliver behandlet så sent, at bl.a. mediernes mulighed for at overvåge og formidle aktuelle problemstillinger er reelt udfordret. Derfor finder jeg situationen så bekymrende, at jeg har valgt at orientere Folketinget om situationen”, siger Folketingets Ombudsmand, Niels Fenger.

Af den seneste status fra myndighederne fremgår det, at Sundhedsministeriet ved årsskiftet havde 125 verserende aktindsigtssager med en gennemsnitlig foreløbig sagsbehandlingstid på ca. 108 arbejdsdage, mens Statens Serum Institut havde 85 verserende sager med en gennemsnitlig foreløbig sagsbehandlingstid på ca. 44 arbejdsdage.

Iværksatte tiltag har ikke haft den fornødne effekt

Sundhedsmyndighederne har iværksat en række tiltag for at nedbringe sagsbehandlingstiderne, bl.a. i form af personaletilførsel.

Ombudsmanden konstaterer imidlertid, at de iværksatte tiltag ikke ved årsskiftet 2021/2022 havde haft den ønskede effekt, og at myndighederne flere gange har måttet justere deres forventninger til, hvornår sagsbehandlingstiderne ville være i overensstemmelse med fristerne i offentlighedsloven og miljøoplysningsloven.

Senest har Sundhedsministeriet oplyst, at ministeriet ikke længere forventer at dette vil være tilfældet i 3. kvartal 2022, mens Statens Serum Institut og Styrelsen for Patientsikkerhed i april har oplyst, at de forventede at kunne overholde fristerne i løbet af 2. kvartal i år.

Ombudsmanden har derfor henstillet til Sundhedsministeriet at overveje, om de iværksatte og planlagte tiltag er tilstrækkelige til at sikre, at ministeriet vil kunne overholde fristerne inden for en kort tidshorisont. Samtidig har ombudsmanden bedt om at blive orienteret om, hvorvidt Statens Serum Institut og Styrelsen for Patientsikkerhed er blevet i stand til at overholde fristerne inden for den senest udmeldte tidshorisont.

Ombudsmanden har bedt om en redegørelse fra ministeriet inden udgangen af september 2022.

Ombudsmanden har samtidig orienteret Folketingets Retsudvalg og Folketingets Sundhedsudvalg om sagen.

Læs ombudsmandens udtalelse af 23. juni 2022 til Sundhedsministeriet her.

Læs ombudsmandens orientering til Folketingets Retsudvalg her og Folketingets Sundhedsudvalg her.

Læs tidligere nyheder om sagen (12. juni 2020) her , (16. december 2020) her og (18. marts 2021) her.

 

Yderligere oplysninger:

Folketingets Ombudsmand, Niels Fenger, tlf. 42 47 50 91

Souschef Pernille Bjørnholk, tlf. 33 13 25 12

 

FAKTA

OFFENTLIGHEDSLOVENS REGLER

  • Af offentlighedsloven fremgår følgende om sagsbehandlingstiden, når der anmodes om aktindsigt:
    ”Vedkommende myndighed m.v. afgør snarest, om en anmodning om aktindsigt kan imødekommes. En anmodning om aktindsigt skal færdigbehandles inden 7 arbejdsdage efter modtagelsen, medmindre dette på grund af f.eks. sagens omfang eller kompleksitet undtagelsesvis ikke er muligt. (...)” 
  • Det følger af forarbejderne til loven, at de mest omfattende eller komplicerede sager skal tilstræbes at være færdigbehandlet inden for 40 arbejdsdage

MILJØOPLYSNINGSLOVENS REGLER

  • I miljøoplysningsloven er der fastsat følgende frister for sagsbehandlingstiden, når der anmodes om aktindsigt:
    ”Sager om aktindsigt skal under hensyntagen til en eventuel tidsfrist, som anføres af den, der har fremsat anmodningen, afgøres hurtigst muligt og senest 1 måned efter modtagelsen af anmodningen eller, hvis sagens omfang og komplekse karakter er af en sådan art, at fristen på 1 måned ikke kan overholdes, senest 2 måneder efter modtagelsen. (…)”
  • EU-Domstolens dom i sag C-186/04, Housieaux, fastslår, at der i forhold til 2-månedersfristen er tale om en ubetinget sagsbehandlingsfrist.