Beboeres sikkerhed på socialpsykiatriske botilbud bør forbedres

15. juni 2018 | Nyhed

Efter at have besøgt 13 socialpsykiatriske botilbud i 2017 konkluderer om-budsmanden, at der bør gøres mere for beboernes sikkerhed. 

På alle botilbud følte en eller flere beboere sig utrygge ved andre beboere eller personer udefra. På de fleste botilbud var der ikke nogen retningslinjer for, hvad de ansatte skal gøre i tilfælde af vold og trusler over for beboerne. Der var heller ikke nogen systematisk registrering af vold og trusler mellem beboerne og dermed dårlig mulighed for at forebygge uheldige mønstre. 

Ombudsmanden drøfter resultaterne af undersøgelsen med Børne- og Socialministeriet og Sundheds- og Ældreministeriet, således at ministerierne kan overveje, hvordan de konstaterede problemstillinger skal håndteres. 

”Der har været gjort en stor og vigtig indsats de seneste år for at øge de ansattes sikkerhed på de socialpsykiatriske botilbud. Men det skal også være trygt og sikkert at være beboer, og indtrykket er, at beboernes sikkerhed i en vis udstrækning er blevet overset”, siger Folketingets Ombudsmand Jørgen Steen Sørensen. 

Ombudsmanden understreger samtidig, at ombudsmandens besøgshold har oplevet stor velvilje på de socialpsykiatriske botilbud til at løse problemerne på området. 

”De enkelte medarbejdere gør naturligvis generelt deres bedste, så problemstillingen er mere systemisk. Der mangler efter min opfattelse retningslinjer og rutiner på bostederne, som i sidste ende kan gøre hverdagen mere tryg for beboerne”, siger Jørgen Steen Sørensen. 

Samarbejde med hospitaler ikke optimalt
I perioden 2012 til 2016 mistede fem ansatte livet på socialpsykiatriske botilbud som følge af psykisk syge beboeres overfald. Medierne rapporterede indgående om sagerne og om flere tilfælde af vold mod ansatte og andre beboere på botilbuddene i samme periode. Siden har bl.a. Folketinget taget en række initiativer for at øge sikkerheden for de ansatte. 

Beboernes sikkerhed har imidlertid ikke fyldt meget i debatten. Derfor valgte ombudsmanden ved sine tilsynsbesøg på voksenområdet i 2017 at have fokus på beboernes sikkerhed. 

Derudover er samarbejdet mellem de socialpsykiatriske botilbud og de psykiatriske afdelinger undersøgt i forbindelse med tilsynsbesøgene. Ud over de 13 socialpsykiatriske botilbud besøgte ombudsmanden således 7 afdelinger i psykiatrien. 

Ombudsmanden vurderer efter tilsynsbesøgene, at samarbejdet ved sektorovergange mellem de socialpsykiatriske botilbud og de psykiatriske hospitaler bør forbedres. Problemstillinger ved sektorovergange har i en række tilfælde ført til, at beboerne ikke har fået den bedst mulige behandling. Også denne problemstilling tager ombudsmanden op i sine drøftelser med ministerierne.
 

Læs temarapporten her
 

For yderligere oplysninger: 

Folketingets Ombudsmand Jørgen Steen Sørensen, telefon 20 33 97 52. 

Konsulent i Tilsynsafdelingen Erik Dorph Sørensen, telefon 33 13 25 12.
 

FAKTA 

DET PSYKIATRISKE SYSTEM 

Sygehuspsykiatri (åbne, lukkede og retspsykiatriske afdelinger). På sygehusene foretages undersøgelse, diagnosticering og medicinsk behandling. 

Distriktspsykiatri. I tilknytning til sygehuspsykiatrien findes lokale enheder, som giver ambulant psykiatrisk behandling. Behandlingen i sygehuspsykiatrien og distriktspsykiatrien hører under regionerne. 

Socialpsykiatri. Omfatter alle former for støtte i hverdagen (ud over medicinsk behandling) til beboere med sindslidelser. Det kan eksempelvis være botilbud, væresteder, støttepersonsordninger mv. Det er kommunernes ansvar, at nødvendige socialpsykiatriske tilbud stilles til rådighed for beboerne. Kommunerne kan stille egne tilbud til rådighed eller indgå samarbejder med andre kommuner, regioner eller private tilbud.
 

Ombudsmandens tilsynsbesøg

  • Folketingets Ombudsmand foretager regelmæssige tilsynsbesøg bl.a. på steder, hvor mennesker er eller kan blive berøvet deres frihed. Tilsynsbesøgene sker dels som led i ombudsmandens almindelige tilsynsvirksomhed efter § 18 i ombudsmandsloven, dels i henhold til den valgfri protokol til FN-konventionen mod tortur og anden grusom, umenneskelig eller nedværdigende behandling eller straf.

  • Ombudsmandens arbejde efter protokollen udføres i samarbejde med Institut for Menneskerettigheder og DIGNITY - Dansk Institut Mod Tortur. DIGNITY og Institut for Menneskerettigheder bidrager i samarbejdet med særlig lægelig og menneskeretlig ekspertise.

  • Hvert år vælger ombudsmanden i samarbejde med Institut for Menneskerettigheder og DIGNITY – Dansk Institut Mod Tortur et eller flere temaer for årets tilsynsbesøg.
     

Se mere om ombudsmandens arbejde med temaer her 

Læs mere om ombudsmandens tilsynsbesøg her