OPCAT-enhed har gennemført første inspektioner

22. oktober 2009 | Nyhed

Den nyetablerede OPCAT-enhed hos Folketingets Ombudsmand har netop været på sine første inspektioner. De fandt sted i arresthusene og detentionerne i Hillerød og Helsingør den 15. og 21. oktober 2009.

 

OPCAT-enheden foretager inspektioner i henhold til FN’s Torturkonvention for at forebygge at folk der er frihedsberøvede, bliver udsat for tortur og anden grusom, umenneskelig eller nedværdigende behandling eller straf. Folketinget besluttede i oktober 2007 at Folketingets Ombudsmand skulle etablere OPCAT-enheden.

 

Inspektionerne gennemføres sammen med medarbejdere fra Rehabiliterings- og Forskningscentret for Torturofre (RCT) og Dansk Institut for Menneskerettigheder (IMR), så der er særlig lægelig og menneskeretlig sagkundskab tilstede. OPCAT-enheden skal i 2010 gennemføre ca. 20 inspektioner og fra og med 2011 ca. 40 inspektioner om året.

 

Ved inspektionerne har OPCAT-enheden særlig fokus på:

·  Forholdet mellem ansatte og indsatte, for eksempel om de indsatte bliver udsat for diskrimination på grund af race eller religion

·  Lægefaglige forhold, som for eksempel at de indsatte har den nødvendige adgang til lægebehandling, og får den nødvendige medicin

·  Isolation

·  Magtanvendelse i øvrigt 

For at få et godt kendskab til forholdene har OPCAT-enheden bl.a. haft samtaler med de indsattes repræsentanter og de indsatte som havde lyst til det. Endvidere har OPCAT-enheden besigtiget arresterne og detentionerne og gennemgået en række sager på institutionerne.

 

 

Både RCT og IMR er glade for etableringen af OPCAT-enheden.

 

Jonas Christoffersen, direktør for IMR, udtaler:

”Vi mener at de nye inspektioner giver et godt bidrag til at sikre at menneskerettighederne efterleves i de danske institutioner, og den tværfaglige tilgang til inspektionerne er den helt rigtige.”

 

Leder af International Afdeling i RCT, Jan Ole Haagensen, udtaler:

”Vi er glade for at kunne samarbejde med Folketingets Ombudsmand og bidrage med sundhedsfaglig ekspertise. Den danske model, hvor OPCAT-enheden består både af Ombudsmanden, RCT og Institut for Menneskerettigheder, er særdeles innovativ og med til at sikre, at enhedens inspektioner får det rette tværfaglige perspektiv og medvirke til at forebygge tortur og umenneskelig behandling i danske institutioner.”

 

 

Også Hans Gammeltoft-Hansen glæder sig over den nye form for inspektioner: ”Inspektioner i samarbejde med andre uafhængige organisationer er en nyskabelse hos ombudsmanden. Også internationalt set. Jeg ser frem til et frugtbart samarbejde”.

 

Når rapporterne fra de første inspektioner i Hillerød og Helsingør er klar efter høring i Kriminalforsorgen og Justitsministeriet, vil de blive lagt på ombudsmandens hjemmeside.

 

Du kan læse mere om grundlaget for OPCAT-enhedens inspektioner på ombudsmandens hjemmeside https://www.ombudsmanden.dk/sager/OPCAT-inspektioner/.

 

Yderligere oplysninger kan fås på tlf.nr. 33 13 25 12 hos kontorchef Erik Dorph Sørensen.

 

Folketingets Ombudsmand er jurist og valgt af Folketinget til at behandle klager over offentlige myndigheder. Ombudsmanden kan kritisere og anbefale myndigheder at ændre deres afgørelser. Hvert år får ombudsmanden omkring 4000 klager fra borgere der mener at en myndighed har begået fejl. En typisk fejl kan være en kommune eller anden myndighed der har været for længe om at svare på et brev eller truffet en forkert afgørelse. Ombudsmanden tager også selv sager op, for eksempel efter omtale i en avis, ligesom han ofte er på inspektion i blandt andet fængsler og psykiatriske hospitaler. Cirka 85 medarbejdere er ansat ved Folketingets Ombudsmand.