Inspektioner

1. Grundlaget – og forudsatte områder

Folketingets Ombudsmand har foretaget inspektioner siden embedets start i 1955. Valget af de steder der inspiceres er navnlig begrundet med at Folketingets Ombudsmand har en særlig forpligtelse til at være opmærksom på de forhold som personer der er anbragt et bestemt sted mere eller mindre mod deres vilje, bydes.

I forarbejderne til den nugældende ombudsmandslov, der trådte i kraft den 1. januar 1997 er det forudsat at Folketingets Ombudsmand foretager systematiske inspektioner af fængsler.

En bestemmelse i retsplejelovens § 779 om de daværende amtsråds tilsynsforpligtelse blev ophævet den 1. januar 1997, og det var herved forudsat at Folketingets Ombudsmand foretager systematiske inspektioner af landets arresthuse.

Det er ligeledes i forarbejderne til ombudsmandsloven forudsat at der sker inspektioner af psykiatriske afdelinger.

Endelig er det i forarbejderne forudsat at der sker inspektioner af visse sociale og psykiatriske bosteder.

Et beslutningsforslag som Folketinget vedtog den 2. april 1993 om ligestilling og ligebehandling af mennesker med handicap indeholder en anmodning om at Folketingets Ombudsmand følger udviklingen på området. Dette sker bl.a. ved at der foretages inspektioner af (navnlig) handicaptilgængelighed i offentlige bygninger mv.

2. Antal af inspektioner og fordeling af disse på områder

Fra 1955 til 31. december 1996 og fra 1. januar 1997 til 1. oktober 2011 har der været gennemført følgende inspektioner:
InstitutionstypePerioden 1955 til 1996Perioden 1997 til og med 1.10.2011
Fængsler 37 37
Pensioner 0 11
Arresthuse 47 77
Varetægtssurrogater/
sikrede afdelinger
0 11
Psykiatriske afdelinger 17 37
Distriktspsykiatri 0 6
Detentioner 2 101
Venterum 0 42
Sociale/psykiatriske bosteder 14 26

Døgninstitutioner for børn og unge

0 6

Militære tjenestesteder

46 0
Ligebehandling af mennesker med handicap 0 24
Andet 5 8 (heriblandt 5 kommuneinspektioner)
I alt 168 386

3. Om de enkelte områder

Fængsler

Der er 13 statsfængsler/afdelinger i Danmark.
Alle har været inspiceret flere gange. Og alle har været inspiceret på ny efter den 1. januar 1997.

Inspektionerne har også givet anledning til et antal generelle sager som Folketingets Ombudsmand har rejst af egen drift, f.eks. sager om:

 • beskæftigelsen 
 • videregivelse af lægelige oplysninger fra en institution til en anden
 • foranstaltninger til modvirkelse af indsmugling af narkotika
 • inventar i celler
 • udlevering af computerudstyr
 • fejlkilder ved urinprøver
 • overbelægning
 • vold og trusler indsatte imellem
 • TV-ordninger
 • telefonordning
 • psykisk syge indsatte

Pensioner

Der er 8 pensioner under Direktoratet for Kriminalforsorgen. Alle er blevet inspiceret. Nogle flere gange.

Varetægtssurrogater/sikrede institutioner

Der er 8 varetægtssurrogater/sikrede afdelinger. Alle er blevet inspiceret. Nogle flere gange.

Arresthuse/afdelinger

Der er 40 arresthuse/afdelinger. Alle arresthuse er inspiceret (igen) efter den 1. januar 1997. Og ved et antal af de inspicerede arresthuse er der nu foretaget endnu en inspektion.

Arresthusinspektionerne har også givet anledning til et større antal generelle sager som er rejst af egen drift, f.eks. sager om:

 • beskæftigelsen 
 • kosten i arresthusene
 • arbejds- og fritidsfællesskab
 • tv-ordninger
 • fælles madlavning
 • spørgeskemaundersøgelse vedrørende samtlige arresthuse
 • anskaffelse og vedligeholdelse af madrasser, puder og dyner
 • overbelægning
 • nedlæggelse af dobbeltceller
 • psykisk syge indsatte

Detentioner mv.

Alle landets 12 politikredse har detentionslokaler, ofte flere steder i kredsen. Alle detentioner har været inspiceret.

Inspektionerne har også ført til en række henstillinger til Rigspolitichefen som der er taget højde for i den detentionskundgørelse der trådte i kraft den 1. august 2001. Og som er afløst af en detentionskundgørelse der trådte i kraft den 1. marts 2006.

Det har været nødvendigt at rette henvendelse til Rigspolitichefen på baggrund af erfaringer med inspektioner efter ikrafttræden af detentionskundgørelsen. Og Rigspolitichefen har herefter indskærpet at kundgørelsens regler skal iagttages.

Venterum

I landet findes omkring 300 venterum hvor anholdte og varetægtsanbragte opholder sig låst inde i kortere tid imens politiet foretager undersøgelser. Inspektionerne angår bl.a. den fysiske indretning af venterummene og den tidsmæssige udstrækning af opholdene.

Efter henvendelse herfra har Rigspolitichefen undersøgt den fysiske indretning af samtlige venterum i landet, og Rigspolitichefen har taget initiativ til forbedring af et stort antal venterum. Nye bestemmelser om størrelsen og den fysiske indretning er udsendt den 7. juli 2005, og i december 2006 er udsendt en endelig statusrapport. 

Psykiatriske afdelinger

Ved strukturreformen der trådte i kraft den 1. januar 2007, overgik psykiatriområdet til de fem regioner. Der er forskel på hvordan de enkelte regioner har organiseret psykiatrien. Der er nu 53 psykiatriske centre/sygehuse/afdelinger i landet . Ca. 15 har aldrig været inspiceret af Folketingets Ombudsmand. Det er planen at samtlige psykiatriske hospitaler/afdelinger skal inspiceres, og antallet af inspektioner pr. år af disse steder er blevet øget.

Der er rejst en række generelle egen drift-sager bl.a. om skærmningsbegrebet.

På baggrund af en undersøgelse af årsberetninger for samtlige de regionale patientklagenævn, er afgivet en henstilling til Sundhedsministeriet, der herefter har udsendt nye retningslinier til patientklagenævnene om udarbejdelse af årsberetningerne.

Derudover er der gennemført en undersøgelse af et antal sager fra et udvalgt patientklagenævn. (Et såkaldt egen-drift projekt)

Distriktspsykiatrien indgår nu også i inspektionerne.

Sociale, herunder socialpsykiatriske, bosteder

Der er et meget stort antal sociale/socialpsykiatriske bosteder i landet.

Udgangspunktet for indsatsen på dette område er at påse at de enkelte regioner/kommuner lever op til tilsynsforpligtelsen efter henholdsvis § 5, stk. 7, og § 148a i serviceloven.

Inspektionsvirksomheden har været tilrettelagt således at udvalgte bosteder i de enkelte daværende amter hvor beboerne har svære handicap er blevet inspiceret. Inspektionerne på dette område er nu rettet mod tilsvarende bosteder i regionerne og i kommunerne.

 Døgninstitutioner for børn og unge

Der er et stort antal døgninstitutioner for børn og unge i landet.

Udgangspunktet for indsatsen på dette område er at påse at de enkelte regioner/kommuner lever op til tilsynsforpligtelsen efter henholdsvis § 5, stk. 7, og § 148a i serviceloven.

Militære tjenestesteder

Inspektion af tjenestesteder der skete frem til 1976, havde navnlig betydning dengang værnepligten havde et andet indhold end nu (ikke mulighed for at forlade tjenestestedet i begyndelsen af uddannelsen, og ikke værnepligtsløn).

På et tidspunkt vil inspektionsvirksomheden på dette område muligvis blive genoptaget i begrænset omfang.

Andet

Dette indbefatter 1 inspektion af et asylcenter, 2 inspektioner af Udlændingestyrelsen (nu Udlændingeservice) og 5 kommuneinspektioner.

Ligebehandling af mennesker med handicap

Der er primært tale om overvågning af området på forskellige måder. Der er rejst flere generelle egen drift-sager på området.

Der er således gennemført egen drift-undersøgelser af et antal byggesager fra to kommuner om kommunens dispensation fra handicaptilgængelighedskrav. En undersøgelse af handicaptilgængeligheden på samtlige jernbanestationer er iværksat. En undersøgelse af tilgængeligheden til kriminalforsorgens institutioner er gennemført. En undersøgelse af tilgængelighed til landets kirker, kirkegårde og bygninger i tilknytning til kirkerne er iværksat. Også de individuelle kørselsordninger har været genstand for undersøgelse.

Ved inspektionen af handicaptilgængeligheden i offentlige bygninger medvirker en kørestolsbruger, således at det reelle behov for ændringer af bygninger mv. kan afdækkes.

Fra 2007 har Folketingets Ombudsmand afgivet en årlig redegørelse til Folketinget om hvad Folketingets Ombudsmand har foretaget sig på grundlag af folketingsbeslutningen fra 1993. Redegørelsen bliver offentliggjort på Folketingets Ombudsmands hjemmeside.

4. Fremgangsmåde

Inspektionsvirksomheden der varetages og gennemføres af inspektionsafdelingen, planlægges for et år ad gangen – dog således at der også er mulighed for at foretage en inspektion når der opstår et akut behov for det.

Inspektionen varsles fire til seks uger i forvejen med et brev til institutionen. Der redegøres for baggrunden for og formålet med inspektionen. Institutionen bliver bedt om at indsende forskelligt materiale og om at gøre de indsatte/beboerne/patienter bekendt med inspektionen, herunder at de vil have mulighed for en personlig samtale under inspektionen. I særlige tilfælde sker inspektioner uvarslet.

Selve inspektionen koncentrerer sig navnlig om;

 • de fysiske rammer (bygningsmæssige forhold, vedligeholdelsesstand, udendørsarealer mv.)
 • indsattes/beboernes/patienternes beskæftigelsesmuligheder, undervisningsmuligheder, forplejning, pleje, fritidsforhold, lægetilsyn mv.
 • nogle retlige forhold
 • samtaler med institutionens ledelse og medarbejderrepræsentanter
 • samtaler med repræsentanter for indsatte/beboere/patienter og eventuelle pårørende
 • samtaler med de indsatte/beboere/patienter der har fremsat ønske herom.

Under inspektionen anmodes institutionen om at udlevere kopi af rapporter mv. for en bestemt angivet periode som institutionerne er forpligtet til at føre vedrørende indgreb og lignende over for indsatte/beboere/patienter. Materialet medtages samme dag til nærmere gennemgang.

5. Ombudsmandens vurderinger

Ombudsmandens bedømmelsesgrundlag er først og fremmest gældende ret. Der findes et stort antal regler om forholdene i institutionerne, navnlig om de indsattes/beboernes/patienternes forhold. Det påses således bl.a. på baggrund af rapportmateriale og lignende om de rettigheder retsreglerne giver de indsatte/beboerne/patienterne er iagttaget.

Dernæst anlægger ombudsmanden nogle mere almenmenneskelige synspunkter vedrørende behovet for at skabe gode rammer for institutionens indsatte/beboere/patienter. Disse synspunkter, der er udviklet gennem embedets mere end 50-årige virksomhed, vedrører bl.a. bolig- og forplejningsforhold, mulighed for fritidsaktiviteter, undervisning, arbejde, mulighed for samvær med andre etc. Dette bedømmelsesgrundlag er nu lovfæstet i ombudsmandslovens § 18.

Efter inspektionen udarbejdes en foreløbig rapport som institutionen – og en eventuel overordnet ressortmyndighed eller kommunal centralforvaltning – får lejlighed til at kommentere før den endelige rapport afgives. Rapporten indeholder også en gennemgang af det modtagne rapportmateriale fra institutionen.

Den endelige rapport afgives til institutionen, de indsatte/beboerne/patienterne i institutionen, institutionens overordnede myndighed og Folketingets Retsudvalg. Rapporten og eventuelle opfølgningsrapporter gøres løbende tilgængelige på Folketingets Ombudsmands hjemmeside.

Der følges systematisk op på at henstillinger mv. bliver efterlevet. Dette sker ved såkaldte opfølgningsrapporter som også bliver offentliggjort på Folketingets Ombudsmands hjemmeside.

Læse mere om hvordan en inspektion foregår