Ombudsmanden kan tage sager op på eget initiativ (egen drift-sager) og har mulighed for at lave større generelle undersøgelser (generelle egen drift-undersøgelser). 

Ombudsmandens Skattekontor arbejder i øjeblikket med følgende egen drift-sager og generelle egen drift-undersøgelser, der endnu ikke er afsluttet:

 • Gældsstyrelsens vejledning om klagemuligheder til bidragsberettiget i sag om inddrivelse af ægtefællebidrag (januar 2019)
  I forlængelse af behandlingen af en konkret sag om inddrivelse af ægtefællebidrag, har ombudsmanden rejst en egen drift sag om Gældsstyrelsens vejledning om klagemuligheder i et brev til den bidragsberettigede. Ombudsmanden har bedt Gældsstyrelsen om at forholde sig til, om brevet er en afgørelse, og – hvis det er tilfældet – om den klagevejledning, som fremgår af styrelsens brev, lever op til de krav, som er fastsat i forvaltningslovens § 25, stk. 1. Endelig har ombudsmanden bedt Gældsstyrelsen om at oplyse, om den pågældende vejledning anvendes i andre lignende sager (om der er tale om en paradigmetekst).
 • Told, moms og andre afgifter ved køb af varer over internettet fra lande uden for EU (december 2018)
  Ombudsmanden er i forbindelse med en kampagne m.m. fra Toldstyrelsen blevet opmærksom på, at beregningen og opkrævningen af told, moms og andre afgifter ved køb af varer over internettet fra lande uden for EU forestås af transportørerne. Ombudsmanden har bl.a. spurgt til det retlige grundlag for ordningen, og til hvordan borgeren er stillet, hvis borgeren er uenig i transportørens beregning af told, moms og andre afgifter.

 • SKATs inddrivelse af børnebidrag, der ikke udlægges forskudsvis (november 2018)
  Tidligere undersøgelser af inddrivelsen af børnebidrag, der ikke udlægges
  forskudsvis af Udbetaling Danmark, viste, at restancerne var stigende. Ombudsmanden har derfor bedt Gældsstyrelsen om oplysning om status pr. 31. december 2018 over restancerne.
  Ombudsmandens udtalelse af 5. juli 2018 kan læses her og ombudsmandens udtalelse af 26. november 2018 kan læses her.
 • 300 sagsforløb i Skattestyrelsens Kundecenter (November 2018)
  Generel undersøgelse af vejledningsopgaven i Skattestyrelsens Kundecenter. Ombudsmanden har bl.a. bedt om at få tilsendt 300 afsluttede sagsforløb, hvor Skattestyrelsens Kundecenter skriftligt har vejledt borgere eller virksomheder. Undersøgelsen er iværksat, fordi vejledningsopgaverne er af stor betydning for relationen mellem Skatteforvaltningen og skatteyderne. Undersøgelsen blev iværksat samtidig med, at ombudsmanden afsluttede sin gennemgang af 40 sagsforløb fra SKAT. Ombudsmandens brev til Skattestyrelsen kan læses her

 • SKATs indhentelse af oplysninger og mistankevurdering efter retssikkerhedsloven i et konkret sagskompleks (oktober 2018)
  Undersøgelse af indhentelse af oplysninger og mistankevurdering efter retssikkerhedslovens § 10 om forbud mod selvinkriminering i relation til et konkret sagskompleks, hvor SKAT (nu Skattestyrelsen) har pålagt en borger at sende oplysninger på baggrund af de såkaldte Panama Papers. Undersøgelsen er en stikprøvekontrol som opfølgning på en tidligere undersøgelse, hvor ombudsmanden konkluderede, at det var i overensstemmelse med reglerne, at SKAT på baggrund af Panama Papers skrev til en række borgere, at de havde pligt til at sende oplysninger, så det kunne afklares, om de skyldte skat til Danmark. Den tidligere undersøgelse var baseret på SKATs generelle beskrivelse af oplysningsgrundlaget og processen i sagerne. Redegørelsen i den tidligere sag kan læses her.
 • Gældsstyrelsens vurdering af retskraft (forældelse) (oktober 2018)
  Ombudsmanden er i forbindelse med behandlingen af en sag blevet opmærksom på, at der for nogle fordringers vedkommende kan være tvivl om registreringen hos Gældsstyrelsen af sidste rettidige betalingsdag. Datoen indgår i vurderingen af fordringernes forældelsesfrist, som i 2015 blev udskudt, hvis forældelse ikke allerede var indtrådt den 19. november 2015. 
  Ombudsmanden har derfor bl.a. spurgt Gældsstyrelsen om, hvordan styrelsen generelt har vurderet og sikret sig, at de fordringer, der var under inddrivelse hos Gældsstyrelsen den 19. november 2015 eller senere, ikke allerede var forældet.

 • Klagevejledning i afgørelser om modregning og lønindeholdelse af bøder mv. fra politiet (oktober 2018)
  Ombudsmanden er i forbindelse med behandlingen af en klage blevet opmærksom på, at SKAT (nu Gældsstyrelsen) standardmæssigt har givet en forkert klagevejledning om, at afgørelser om modregning af bøder mv. fra politiet ikke kan påklages.
  Ombudsmanden har derfor bl.a. spurgt Gældsstyrelsen om, hvilke overvejelser man har gjort sig i forhold til at informere skyldnere, der har modtaget en forkert klagevejledning. Ombudsmanden har også stillet spørgsmål til klagevejledningen i afgørelser om lønindeholdelse af bøder mv.

 • Skatteforvaltningens håndtering af skatteforvaltningslovens § 20 i sager, hvor der er flere parter (september 2018) 
  Efter at have afsluttet en konkret klagesag har ombudsmanden bedt Skattestyrelsen om at udtale sig om, efter hvilke nærmere retningslinjer skatteforvaltningen sender agterskrivelser efter skatteforvaltningslovens § 20 i skattesager, hvor der er flere parter. Ombudsmanden har tillige bedt om at modtage en kopi af eventuelle interne retningslinjer herom og eventuelle standardskabeloner for høringsbreve til andre parter end den selvangivelsespligtige.

 • Fejlagtig registrering af ejendomme med benyttelseskode 02 (september 2018)
  Ombudsmanden har på baggrund af en klage behandlet en konkret sag, hvor en ejendom var blevet registreret med en forkert såkaldt benyttelseskode. 
  I den forbindelse har SKAT (nu Vurderingsstyrelsen) oplyst, at der kan være tale om en generel problematik med ejendomme kategoriseret i benyttelseskode 02 (beboelse og forretning), og at man vil tage initiativ til en løsning heraf. 
  Ombudsmanden har bedt om at blive orienteret om resultatet af analysen af problemets omfang og løsningen heraf.

 • Landsskatterettens beslutninger om afskæring af retsmøde (marts 2018)
  Undersøgelse af Landsskatterettens beslutninger om at afskære retsmøde i 20 konkrete sager.

 • SKATs tilskrivning af renter på skattekontoen (juli 2017)
 • Undersøgelse af SKATs manglende rentetilskrivning på ”én skattekonto”, herunder tidspunktet for SKATs kendskab til problemerne med manglende rentetilskrivning samt SKATs underretning af de berørte virksomheder. Undersøgelsen omfatter også spørgsmålet om baggrunden for, at ”én skattekonto”, der blev vedtaget ved lov nr. 513 af 7. juni 2006, ikke blev sat i kraft før den 1. august 2013.
 • SKATs modregning i børne- og ungeydelse (november 2016)
  Undersøgelsen er iværksat på baggrund af omtale i pressen af SKATs inddrivelse af daginstitutionsrestancer ved modregning i den børne- og ungeydelse, der skulle udbetales den 20. oktober 2016. Ombudsmanden har bl.a. bedt SKAT om at oplyse om retsgrundlaget for modregningen, herunder om modregningen er sket efter lov om en børne- og ungeydelse eller efter lov om inddrivelse af gæld til det offentlige.