Ombudsmanden kan tage sager op på eget initiativ (egen drift-sager) og har mulighed for at lave større generelle undersøgelser (generelle egen drift-undersøgelser). 

Ombudsmandens Skattekontor arbejder i øjeblikket med følgende egen drift-sager og generelle egen drift-undersøgelser, der endnu ikke er afsluttet:

 • Gældsstyrelsens orientering til skyldnere om gæld (januar 2020)
  Skatteministeren har i et svar af 6. december 2019 til Folketingets Skatteudvalg orienteret om, at Gældsstyrelsen har iværksat en række initiativer for bl.a. at give borgere et bedre overblik over deres gæld til det offentlige. Det fremgår af svaret, at det undersøges, om der er mulighed for at etablere en digital løsning, der kan give skyldnere et overblik over deres samlede gæld og et billede af konsekvenserne ved manglende betaling. Ombudsmanden har bedt Gældsstyrelsen om bl.a. at oplyse, hvad tiltagene nærmere består i, og hvilke oplysninger om gæld mv. som skyldnere får eller vil kunne tilgå. Ombudsmanden har også bedt Gældsstyrelsen oplyse, om Gældsstyrelsen modtager oplysning om, at fordringshaveren har gjort skyldneren bekendt med, at skyldnerens gæld er sendt til inddrivelse.

 • Skatteankestyrelsens behandling af sager, hvor der hos Skattestyrelsen samtidig behandles en straffesag (december 2019)
  Hvis en medarbejder i Skatteforvaltningen har grundlag for at formode, at en skatteyder kan have overtrådt told-, skatte- eller afgiftslovgivningen, skal sagen sendes til ansvarsvurdering hos Skattestyrelsens straffesagsenheder. Oversendelsen sker, når Skatteforvaltningen har truffet afgørelse om afgifts- eller skatteansættelsen. Ifølge Den juridiske vejledning skal en klage over skatteansættelsen som udgangspunkt behandles i det administrative klagesystem, før straffesagen gennemføres.
  Ombudsmanden har bedt Skatteankestyrelsen om at redegøre for Skatteankestyrelsens håndtering af sagerne, hvor der er klaget til Skatteankestyrelsen over skatteansættelsen, og hvor der samtidig hos Skattestyrelsen behandles en straffesag om samme forhold, herunder for om sagerne udskilles til særlig behandling og eventuelt fremmes hos Skatteankestyrelsen. Ombudsmanden har også bedt Skatteankestyrelsen om at redegøre for samarbejdet med Skattestyrelsen i sagerne.
 • Skattestyrelsens afskæring af borgeres adgang til TastSelv (juli 2019)
  Skattestyrelsen kan efter kildeskattelovens § 53 A og skattekontrollovens § 71 afskære borgere fra at anvende den digitale selvbetjeningsløsning TastSelv til at ændre i forskuds- og årsopgørelsen og til at genoptage årsopgø-relsen digitalt.
  Ombudsmanden har indledt en undersøgelse, der retter sig mod Skattestyrelsens behandling af sager herom. Undersøgelsen vil som udgangspunkt bygge på en gennemgang af et antal sager om afskæring af adgang til TastSelv for indkomståret 2018 og senere indkomstår.

 • Vejledende udtalelser om grundværdi (juni 2019)
  Ombudsmanden har modtaget en række klager fra grundejere, der har erhvervet ejendomme som projektsalg. Klagerne angår især det forhold, at den vejledende udtalelse om grundværdien for de pågældende ejendomme, som SKAT (nu Vurderingsstyrelsen) afgav til ejendomsmægleren til brug for salgsopstillingen er væsentlig forskellig fra den efterfølgende, endelige vurdering.  På baggrund af bl.a. disse klager har ombudsmanden rejst en generel egen drift-undersøgelse af Vurderingsstyrelsens behandling af anmodninger fra ejendomsmæglere (eller andre) vedrørende skøn over den forventede grundværdi i forbindelse med projektsalg. Ombudsmanden har bl.a. bedt om nærmere oplysninger om sagsgangene hos Vurderingsstyrelsen i forbindelse med samarbejdet med ejendomsmæglerne om indhentelse af vejledende normtal/vejledende udtalelser. 

 • Udbetaling Danmarks sagsbehandling mv. i opkrævningssager, når bidraget er ændret eller bortfaldet (juni 2019)
  Hvis en borger, der skal betale f.eks. børne- eller uddannelsesbidrag, ikke betaler til tiden, kan bidragsmodtageren anmode om, at Udbetaling Danmark fremover skal stå for opkrævningen. 
  I en konkret klagesag, som ombudsmanden har behandlet, fortsatte Udbetaling Danmark i to måneder med at opkræve bidraget, selvom bidragsbetaleren havde indsendt en afgørelse fra Statsforvaltningen (nu Familieretshuset) om, at bidraget var bortfaldet. På den baggrund har ombudsmanden indledt en undersøgelse af Udbetaling Danmarks sagsbehandling mv. i opkrævningssager, hvor der er modtaget besked om, at bidraget er nedsat eller bortfaldet.  
  Ombudsmanden har bedt Udbetaling Danmark om at svare på en række spørgsmål, herunder bl.a. hvad der ligger i, at Udbetaling Danmark inden opkrævningen skal påse, at bidraget ikke er bortfaldet. Ombudsmanden har også bedt om en redegørelse for, hvad Udbetaling Danmark gør for at undgå fejlopkrævninger og fejlindbetalinger af bidrag, som er nedsat eller bortfaldet, og at oplyse om sin eventuelle praksis for at sætte opkrævningssager i bero. 

 • Skatteankestyrelsens underretninger om forventet sagsbehandlingstid (marts 2019)
  På baggrund af bl.a. en række konkrete klagesager har ombudsmanden rejst en generel egen drift-undersøgelse af Skatteankestyrelsens underretninger til klagere om styrelsens forventede sagsbehandlingstid. Ombudsmanden har i den forbindelse bedt Skatteankestyrelsen om at sende ombudsmanden kopi af akterne i 20 sager, som er afsluttet i januar eller februar 2019. Ombudsmanden har også bedt styrelsen om at oplyse, hvilke tiltag styrelsen har iværksat som følge af den sag, som ombudsmanden afsluttede den 9. februar 2018.
 • Partsaktindsigt hos Skattestyrelsen (januar 2019)
  Ombudsmanden har indledt en undersøgelse, der retter sig mod Skattestyrelsens behandling af sager om partsaktindsigt. Undersøgelsen vil som udgangspunkt bygge på en gennemgang af 30 sager, der er afgjort af Skattestyrelsen. Det er umiddelbart tanken, at der skal være tale om dels sager, hvor der er givet fuld aktindsigt, dels sager hvor der er givet helt eller delvist afslag på aktindsigt.

 • Gældsstyrelsens vurdering af retskraft (forældelse) (oktober 2018)
  Ombudsmanden er i forbindelse med behandlingen af en sag blevet opmærksom på, at der for nogle fordringers vedkommende kan være tvivl om registreringen hos Gældsstyrelsen af sidste rettidige betalingsdag. Datoen indgår i vurderingen af fordringernes forældelsesfrist, som i 2015 blev udskudt, hvis forældelse ikke allerede var indtrådt den 19. november 2015. 
  Ombudsmanden har derfor bl.a. spurgt Gældsstyrelsen om, hvordan styrelsen generelt har vurderet og sikret sig, at de fordringer, der var under inddrivelse hos Gældsstyrelsen den 19. november 2015 eller senere, ikke allerede var forældet.

 • Klagevejledning i afgørelser om modregning og lønindeholdelse af bøder mv. fra politiet (oktober 2018)
  Ombudsmanden er i forbindelse med behandlingen af en klage blevet opmærksom på, at SKAT (nu Gældsstyrelsen) standardmæssigt har givet en forkert klagevejledning om, at afgørelser om modregning af bøder mv. fra politiet ikke kan påklages.
  Ombudsmanden har derfor bl.a. spurgt Gældsstyrelsen om, hvilke overvejelser man har gjort sig i forhold til at informere skyldnere, der har modtaget en forkert klagevejledning. Ombudsmanden har også stillet spørgsmål til klagevejledningen i afgørelser om lønindeholdelse af bøder mv.