Ombudsmanden kan tage sager op på eget initiativ (egen drift-sager) og har mulighed for at lave større generelle undersøgelser (egen drift-projekter).

Ombudsmandens Skattekontor arbejder i øjeblikket med følgende egen drift-sager og -projekter, der endnu ikke er afsluttet:

 • SKATs opkrævning af ejendomsværdiskat (februar 2018)
  Undersøgelse af SKATs analyse af omfanget af et problem vedrørende opkrævning af ejendomsværdiskat. Ombudsmanden har bedt om at blive orienteret om resultatet af SKATs analyse af problemet, som består i opkrævning af ejendomsværdiskat af ejendomme, der er afhændet. Ombudsmanden blev opmærksom på problemet i forbindelse med behandlingen af en konkret sag, hvor en ejer, der havde solgt sin ejendom, fortsat betalte ejendomsværdiskat af ejendommen.

 • SKATs tilskrivning af renter på skattekontoen (juli 2017)
 • Undersøgelse af SKATs manglende rentetilskrivning på ”én skattekonto”, herunder tidspunktet for SKATs kendskab til problemerne med manglende rentetilskrivning samt SKATs underretning af de berørte virksomheder. Undersøgelsen omfatter også spørgsmålet om baggrunden for, at ”én skattekonto”, der blev vedtaget ved lov nr. 513 af 7. juni 2006, ikke blev sat i kraft før den 1. august 2013.
 • Landsskatterettens beslutninger om afskæring af retsmøde (juni 2017)
  Undersøgelse af Landsskatterettens praksis for afskæring af retsmøder efter skatteforvaltningslovens § 44, stk. 3.

 • SKATs Kundecenters opgaver mv. (april 2017)
  Undersøgelse af de opgaver, der varetages i SKATs Kundecenter. Der er på grundlag af behandlingen af nogle konkrete sager bl.a. spurgt til, i hvilke situationer SKATs Kundecenter træffer afgørelser efter forvaltningsloven, og hvordan forvaltningsloven og skatteforvaltningsloven iagttages i disse situationer, samt til SKATs Kundecenters brug af standardsvar.

 • SKATs indhentelse af oplysninger og mistankevurdering efter retssikkerhedsloven (marts 2017)
  Undersøgelse på grundlag af en henvendelse fra Advokatrådets Skatteudvalg af SKATs indhentelse af oplysninger og mistankevurdering efter retssikkerhedslovens § 10 om forbud mod selvinkriminering i relation til personer og selskaber, der er omtalt i de såkaldte Panama Papers.

 • SKATs besvarelse af ansøgninger om udbytterefusion (marts 2017)Undersøgelse af, om der hos SKAT er – eller har været – et problem af mere generel karakter med manglende besvarelse og eventuelt manglende journalisering af henvendelser i sager om refusion af udbytteskat. Undersøgelsen er startet på grundlag af SKATs oplysninger i en konkret sag, som blev indbragt for ombudsmanden. Undersøgelsen omfatter ikke forhold med tilknytning til den formodede svindel med udbytterefusioner eller SKATs tiltag i den forbindelse.

 • SKATs begrundelse i afgørelser om modregning (februar 2017)
  Undersøgelse af SKATs udformning af begrundelser i afgørelser om modregning i overskydende skat. I forbindelse med behandlingen af en konkret sag om modregning blev ombudsmanden opmærksom på, at udformningen af begrundelsen i sagen rejste visse generelle forvaltningsretlige spørgsmål.

 • SKATs og Landsskatterettens behandling af sager (februar 2017)
  Generel undersøgelse af 30 sager, der er afgjort af SKAT som første instans og Landsskatteretten som anden instans. Undersøgelsen vil have særlig fokus på, om de forvaltningsretlige regler og principper bliver overholdt. Læs mere her 

 • SKATs inddrivelse af børnebidrag til bidragsmodtagere bosat i Danmark (november 2016)
  Undersøgelse af SKATs manglende inddrivelse af børnebidrag, som ikke er forskudsvis udlagt af Udbetaling Danmark, til bidragsmodtagere bosat i Danmark.

 • SKATs modregning i børne- og ungeydelse (november 2016)
  Undersøgelsen er iværksat på baggrund af omtale i pressen af SKATs inddrivelse af daginstitutionsrestancer ved modregning i den børne- og ungeydelse, der skulle udbetales den 20. oktober 2016. Ombudsmanden har bl.a. bedt SKAT om at oplyse om retsgrundlaget for modregningen, herunder om modregningen er sket efter lov om en børne- og ungeydelse eller efter lov om inddrivelse af gæld til det offentlige. 

 • SKATs inddrivelse af børnebidrag til bidragsmodtagere bosat i udlandet  (maj 2016)
  Undersøgelse af SKATs manglende inddrivelse af børnebidrag til bidragsmodtagere bosat i udlandet. Iværksat på grundlag af erfaringer fra behandlingen af en konkret sag.