Ombudsmanden kan tage sager op på eget initiativ (egen drift-sager) og har mulighed for at lave større generelle undersøgelser (generelle egen drift-undersøgelser). 

Ombudsmandens Skattekontor arbejder i øjeblikket med følgende egen drift-sager og generelle egen drift-undersøgelser, der endnu ikke er afsluttet:

 • Skattestyrelsens anvendelse af administrative afgørelser, som ikke er offentliggjort med et SKM-nummer (marts 2019)
  Skattestyrelsen har i en række sager gjort gældende, at administrative afgørelser efter styrelsens opfattelse ikke kan tillægges betydning, fordi afgørelserne ikke er offentliggjort på Skatteforvaltningens hjemmeside med et SKM-nummer. Ombudsmanden har bedt Skattestyrelsen om bl.a. at redegøre nærmere for det retlige grundlag for styrelsens opfattelse.

 • Partsaktindsigt hos Skattestyrelsen (januar 2019)
  Ombudsmanden har indledt en undersøgelse, der retter sig mod Skattestyrelsens behandling af sager om partsaktindsigt. Undersøgelsen vil som udgangspunkt bygge på en gennemgang af 30 sager, der er afgjort af Skattestyrelsen. Det er umiddelbart tanken, at der skal være tale om dels sager, hvor der er givet fuld aktindsigt, dels sager hvor der er givet helt eller delvist afslag på aktindsigt.

 • Skattestyrelsens brug af Facebook (januar 2019)
  Skattestyrelsen har en profil på Facebook under navnet Skattestyrelsendk. Oprettelse og administration af myndighedsprofiler på de sociale medier, herunder Facebook, udgør en aktivitet inden for den offentlige forvaltning, og de almindelige forvaltningsretlige regler og principper finder derfor anvendelse. Ombudsmanden har bedt Skattestyrelsen om at svare på nogle spørgsmål vedrørende administration af styrelsens Facebook-side.

 • Manglende opkrævning af ejendomsskat (januar 2019)
  Skatteministeren har i et brev af 19. december 2018 til Folketingets Skatteudvalg oplyst, at en række ejendomsejere ikke er blevet opkrævet korrekt ejendomsskat. Det fremgår af brevet, at ministeren har bedt Skatteforvaltningen om at etablere procedurer og kontroller for at undgå lignende fejl i fremtiden, og at der er iværksat en juridisk vurdering af konsekvenserne for de berørte boligejere. Ombudsmanden har bedt Skatteministeriet om bl.a. at sende ham kopi af de juridiske redegørelser, som er eller vil blive udarbejdet i sagen.

 • Told, moms og andre afgifter ved køb af varer over internettet fra lande uden for EU (december 2018)
  Ombudsmanden er i forbindelse med en kampagne m.m. fra Toldstyrelsen blevet opmærksom på, at beregningen og opkrævningen af told, moms og andre afgifter ved køb af varer over internettet fra lande uden for EU forestås af transportørerne. Ombudsmanden har bl.a. spurgt til det retlige grundlag for ordningen, og til hvordan borgeren er stillet, hvis borgeren er uenig i transportørens beregning af told, moms og andre afgifter.

 • SKATs inddrivelse af børnebidrag, der ikke udlægges forskudsvis (november 2018)
  Tidligere undersøgelser af inddrivelsen af børnebidrag, der ikke udlægges
  forskudsvis af Udbetaling Danmark, viste, at restancerne var stigende. Ombudsmanden har derfor bedt Gældsstyrelsen om oplysning om status pr. 31. december 2018 over restancerne.
  Ombudsmandens udtalelse af 5. juli 2018 kan læses her og ombudsmandens udtalelse af 26. november 2018 kan læses her.
 • 300 sagsforløb i Skattestyrelsens Kundecenter (November 2018)
  Generel undersøgelse af vejledningsopgaven i Skattestyrelsens Kundecenter. Ombudsmanden har bl.a. bedt om at få tilsendt 300 afsluttede sagsforløb, hvor Skattestyrelsens Kundecenter skriftligt har vejledt borgere eller virksomheder. Undersøgelsen er iværksat, fordi vejledningsopgaverne er af stor betydning for relationen mellem Skatteforvaltningen og skatteyderne. Undersøgelsen blev iværksat samtidig med, at ombudsmanden afsluttede sin gennemgang af 40 sagsforløb fra SKAT. Ombudsmandens brev til Skattestyrelsen kan læses her

 • SKATs indhentelse af oplysninger og mistankevurdering efter retssikkerhedsloven i et konkret sagskompleks (oktober 2018)
  Undersøgelse af indhentelse af oplysninger og mistankevurdering efter retssikkerhedslovens § 10 om forbud mod selvinkriminering i relation til et konkret sagskompleks, hvor SKAT (nu Skattestyrelsen) har pålagt en borger at sende oplysninger på baggrund af de såkaldte Panama Papers. Undersøgelsen er en stikprøvekontrol som opfølgning på en tidligere undersøgelse, hvor ombudsmanden konkluderede, at det var i overensstemmelse med reglerne, at SKAT på baggrund af Panama Papers skrev til en række borgere, at de havde pligt til at sende oplysninger, så det kunne afklares, om de skyldte skat til Danmark. Den tidligere undersøgelse var baseret på SKATs generelle beskrivelse af oplysningsgrundlaget og processen i sagerne. Redegørelsen i den tidligere sag kan læses her.
 • Gældsstyrelsens vurdering af retskraft (forældelse) (oktober 2018)
  Ombudsmanden er i forbindelse med behandlingen af en sag blevet opmærksom på, at der for nogle fordringers vedkommende kan være tvivl om registreringen hos Gældsstyrelsen af sidste rettidige betalingsdag. Datoen indgår i vurderingen af fordringernes forældelsesfrist, som i 2015 blev udskudt, hvis forældelse ikke allerede var indtrådt den 19. november 2015. 
  Ombudsmanden har derfor bl.a. spurgt Gældsstyrelsen om, hvordan styrelsen generelt har vurderet og sikret sig, at de fordringer, der var under inddrivelse hos Gældsstyrelsen den 19. november 2015 eller senere, ikke allerede var forældet.

 • Klagevejledning i afgørelser om modregning og lønindeholdelse af bøder mv. fra politiet (oktober 2018)
  Ombudsmanden er i forbindelse med behandlingen af en klage blevet opmærksom på, at SKAT (nu Gældsstyrelsen) standardmæssigt har givet en forkert klagevejledning om, at afgørelser om modregning af bøder mv. fra politiet ikke kan påklages.
  Ombudsmanden har derfor bl.a. spurgt Gældsstyrelsen om, hvilke overvejelser man har gjort sig i forhold til at informere skyldnere, der har modtaget en forkert klagevejledning. Ombudsmanden har også stillet spørgsmål til klagevejledningen i afgørelser om lønindeholdelse af bøder mv.

 • Fejlagtig registrering af ejendomme med benyttelseskode 02 (september 2018)
  Ombudsmanden har på baggrund af en klage behandlet en konkret sag, hvor en ejendom var blevet registreret med en forkert såkaldt benyttelseskode. 
  I den forbindelse har SKAT (nu Vurderingsstyrelsen) oplyst, at der kan være tale om en generel problematik med ejendomme kategoriseret i benyttelseskode 02 (beboelse og forretning), og at man vil tage initiativ til en løsning heraf. 
  Ombudsmanden har bedt om at blive orienteret om resultatet af analysen af problemets omfang og løsningen heraf.

 • SKATs tilskrivning af renter på skattekontoen (juli 2017)
 • Undersøgelse af SKATs manglende rentetilskrivning på ”én skattekonto”, herunder tidspunktet for SKATs kendskab til problemerne med manglende rentetilskrivning samt SKATs underretning af de berørte virksomheder. Undersøgelsen omfatter også spørgsmålet om baggrunden for, at ”én skattekonto”, der blev vedtaget ved lov nr. 513 af 7. juni 2006, ikke blev sat i kraft før den 1. august 2013.
 • SKATs modregning i børne- og ungeydelse (november 2016)
  Undersøgelsen er iværksat på baggrund af omtale i pressen af SKATs inddrivelse af daginstitutionsrestancer ved modregning i den børne- og ungeydelse, der skulle udbetales den 20. oktober 2016. Ombudsmanden har bl.a. bedt SKAT om at oplyse om retsgrundlaget for modregningen, herunder om modregningen er sket efter lov om en børne- og ungeydelse eller efter lov om inddrivelse af gæld til det offentlige.