Ombudsmanden kan tage sager op på eget initiativ (egen drift-sager) og har mulighed for at lave større generelle undersøgelser (generelle egen drift-undersøgelser). 

Ombudsmandens Skattekontor arbejder i øjeblikket med følgende egen drift-sager og generelle egen drift-undersøgelser, der endnu ikke er afsluttet:

 • SKATs indhentelse af oplysninger og mistankevurdering efter retssikkerhedsloven i et konkret sagskompleks (oktober 2018)
  Undersøgelse af indhentelse af oplysninger og mistankevurdering efter retssikkerhedslovens § 10 om forbud mod selvinkriminering i relation til et konkret sagskompleks, hvor SKAT (nu Skattestyrelsen) har pålagt en borger at sende oplysninger på baggrund af de såkaldte Panama Papers. Undersøgelsen er en stikprøvekontrol som opfølgning på en tidligere undersøgelse, hvor ombudsmanden konkluderede, at det var i overensstemmelse med reglerne, at SKAT på baggrund af Panama Papers skrev til en række borgere, at de havde pligt til at sende oplysninger, så det kunne afklares, om de skyldte skat til Danmark. Den tidligere undersøgelse var baseret på SKATs generelle beskrivelse af oplysningsgrundlaget og processen i sagerne. Redegørelsen i den tidligere sag kan læses her.
 • Gældsstyrelsens vurdering af retskraft (forældelse) (oktober 2018)
  Ombudsmanden er i forbindelse med behandlingen af en sag blevet opmærksom på, at der for nogle fordringers vedkommende kan være tvivl om registreringen hos Gældsstyrelsen af sidste rettidige betalingsdag. Datoen indgår i vurderingen af fordringernes forældelsesfrist, som i 2015 blev udskudt, hvis forældelse ikke allerede var indtrådt den 19. november 2015. 
  Ombudsmanden har derfor bl.a. spurgt Gældsstyrelsen om, hvordan styrelsen generelt har vurderet og sikret sig, at de fordringer, der var under inddrivelse hos Gældsstyrelsen den 19. november 2015 eller senere, ikke allerede var forældet.

 • Klagevejledning i afgørelser om modregning og lønindeholdelse af bøder mv. fra politiet (oktober 2018)
  Ombudsmanden er i forbindelse med behandlingen af en klage blevet opmærksom på, at SKAT (nu Gældsstyrelsen) standardmæssigt har givet en forkert klagevejledning om, at afgørelser om modregning af bøder mv. fra politiet ikke kan påklages.
  Ombudsmanden har derfor bl.a. spurgt Gældsstyrelsen om, hvilke overvejelser man har gjort sig i forhold til at informere skyldnere, der har modtaget en forkert klagevejledning. Ombudsmanden har også stillet spørgsmål til klagevejledningen i afgørelser om lønindeholdelse af bøder mv.

 • Skatteforvaltningens håndtering af skatteforvaltningslovens § 20 i sager, hvor der er flere parter (september 2018) 
  Efter at have afsluttet en konkret klagesag har ombudsmanden bedt Skattestyrelsen om at udtale sig om, efter hvilke nærmere retningslinjer skatteforvaltningen sender agterskrivelser efter skatteforvaltningslovens § 20 i skattesager, hvor der er flere parter. Ombudsmanden har tillige bedt om at modtage en kopi af eventuelle interne retningslinjer herom og eventuelle standardskabeloner for høringsbreve til andre parter end den selvangivelsespligtige.

 • Fejlagtig registrering af ejendomme med benyttelseskode 02 (september 2018)
  Ombudsmanden har på baggrund af en klage behandlet en konkret sag, hvor en ejendom var blevet registreret med en forkert såkaldt benyttelseskode. 
  I den forbindelse har SKAT (nu Vurderingsstyrelsen) oplyst, at der kan være tale om en generel problematik med ejendomme kategoriseret i benyttelseskode 02 (beboelse og forretning), og at man vil tage initiativ til en løsning heraf. 
  Ombudsmanden har bedt om at blive orienteret om resultatet af analysen af problemets omfang og løsningen heraf.

 • SKATs inddrivelse af børnebidrag, der ikke udlægges forskudsvis (juli 2018) 
  En tidligere undersøgelse af inddrivelsen af børnebidrag, der ikke udlægges forskudsvis af Udbetaling Danmark, viste, at restancerne var stigende. Ombudsmanden har derfor bedt Gældsstyrelsen om oplysninger om status pr. 30. juni 2018 over restancerne og inddrivelsesindsatsen for 2017 og 1. halvår af 2018. 
  Udtalelsen i den tidligere undersøgelse kan læses her.

 • 40 sagsforløb i SKATs Kundecenter (maj 2018)
  Ombudsmanden har bedt om udlån af 40 sagsforløb i SKATs Kundecenter vedrørende henholdsvis vejledningssager og afgørelsessager. Ombudsmanden vil – på grundlag af en gennemgang af de 40 sagsforløb og SKATs oplysninger om organisering af det nuværende kundecenters funktion efter SKATs omstrukturering den 1. juli 2018 – overveje, om der skal iværksættes en nærmere undersøgelse af (dele af) kundecenterfunktionen.
 • Opfølgning på Skatteankestyrelsens sagsbehandlingstid for klager over partsaktindsigt (april 2018)
  Undersøgelse af Skatteankestyrelsens sagsbehandlingstid for de klager over afgørelser om partsaktindsigt, som styrelsen har afsluttet i 2017. Undersøgelsen følger op på en egen drift-undersøgelse, hvor ombudsmanden fandt, at Skatteankestyrelsens sagsbehandlingstid på lidt over 5 måneder for klager over afgørelser om partsaktindsigt i 2016 var for lang. Udtalelsen i den tidligere sag kan læses her.

 • Landsskatterettens beslutninger om afskæring af retsmøde (marts 2018)
  Undersøgelse af Landsskatterettens beslutninger om at afskære retsmøde i 20 konkrete sager.
 • SKATs og Landsskatterettens fastsættelse af antallet af byggeretter som led i ejendomsvurderingen (marts 2018) 
  Undersøgelse af SKATs og Landsskatterettens fastsættelse af antallet af byggeretter som led i vurderingen af grundværdien for en andelsboligforenings ejendom. Ombudsmanden har bl.a. spurgt til anvendelsen af den tidligere vurderingslovs § 13, stk. 2, og betydningen af bestemmelser i en lokalplan om opførelsen af et maksimalt antal boliger.

 • SKATs opkrævning af ejendomsværdiskat (februar 2018)
  Undersøgelse af SKATs analyse af omfanget af et problem vedrørende opkrævning af ejendomsværdiskat. Ombudsmanden har bedt om at blive orienteret om resultatet af SKATs analyse af problemet, som består i opkrævning af ejendomsværdiskat af ejendomme, der er afhændet. Ombudsmanden blev opmærksom på problemet i forbindelse med behandlingen af en konkret sag, hvor en ejer, der havde solgt sin ejendom, fortsat betalte ejendomsværdiskat af ejendommen.

 • SKATs tilskrivning af renter på skattekontoen (juli 2017)
 • Undersøgelse af SKATs manglende rentetilskrivning på ”én skattekonto”, herunder tidspunktet for SKATs kendskab til problemerne med manglende rentetilskrivning samt SKATs underretning af de berørte virksomheder. Undersøgelsen omfatter også spørgsmålet om baggrunden for, at ”én skattekonto”, der blev vedtaget ved lov nr. 513 af 7. juni 2006, ikke blev sat i kraft før den 1. august 2013.
 • SKATs modregning i børne- og ungeydelse (november 2016)
  Undersøgelsen er iværksat på baggrund af omtale i pressen af SKATs inddrivelse af daginstitutionsrestancer ved modregning i den børne- og ungeydelse, der skulle udbetales den 20. oktober 2016. Ombudsmanden har bl.a. bedt SKAT om at oplyse om retsgrundlaget for modregningen, herunder om modregningen er sket efter lov om en børne- og ungeydelse eller efter lov om inddrivelse af gæld til det offentlige.