Ombudsmanden kan tage sager op på eget initiativ (egen drift-sager) og har mulighed for at lave større generelle undersøgelser (egen drift-projekter).

Ombudsmandens Skattekontor arbejder i øjeblikket med følgende egen drift-sager og -projekter, der endnu ikke er afsluttet:

 • SKATs inddrivelse af børnebidrag, der ikke udlægges forskudsvis (juli 2018) 
  En tidligere undersøgelse af inddrivelsen af børnebidrag, der ikke udlægges forskudsvis af Udbetaling Danmark, viste, at restancerne var stigende. Ombudsmanden har derfor bedt Gældsstyrelsen om oplysninger om status pr. 30. juni 2018 over restancerne og inddrivelsesindsatsen for 2017 og 1. halvår af 2018. 
  Udtalelsen i den tidligere undersøgelse kan læses her..

 • 40 sagsforløb i SKATs Kundecenter (maj 2018)
  Ombudsmanden har bedt om udlån af 40 sagsforløb i SKATs Kundecenter vedrørende henholdsvis vejledningssager og afgørelsessager. Ombudsmanden vil – på grundlag af en gennemgang af de 40 sagsforløb og SKATs oplysninger om organisering af det nuværende kundecenters funktion efter SKATs omstrukturering den 1. juli 2018 – overveje, om der skal iværksættes en nærmere undersøgelse af (dele af) kundecenterfunktionen.
 • Opfølgning på Skatteankestyrelsens sagsbehandlingstid for klager over partsaktindsigt (april 2018)
  Undersøgelse af Skatteankestyrelsens sagsbehandlingstid for de klager over afgørelser om partsaktindsigt, som styrelsen har afsluttet i 2017. Undersøgelsen følger op på en egen drift-undersøgelse, hvor ombudsmanden fandt, at Skatteankestyrelsens sagsbehandlingstid på lidt over 5 måneder for klager over afgørelser om partsaktindsigt i 2016 var for lang. Udtalelsen i den tidligere sag kan læses her.

 • Landsskatterettens beslutninger om afskæring af retsmøde (marts 2018)
  Undersøgelse af Landsskatterettens beslutninger om at afskære retsmøde i 20 konkrete sager.
 • SKATs og Landsskatterettens fastsættelse af antallet af byggeretter som led i ejendomsvurderingen (marts 2018) 
  Undersøgelse af SKATs og Landsskatterettens fastsættelse af antallet af byggeretter som led i vurderingen af grundværdien for en andelsboligforenings ejendom. Ombudsmanden har bl.a. spurgt til anvendelsen af den tidligere vurderingslovs § 13, stk. 2, og betydningen af bestemmelser i en lokalplan om opførelsen af et maksimalt antal boliger.

 • SKATs opkrævning af ejendomsværdiskat (februar 2018)
  Undersøgelse af SKATs analyse af omfanget af et problem vedrørende opkrævning af ejendomsværdiskat. Ombudsmanden har bedt om at blive orienteret om resultatet af SKATs analyse af problemet, som består i opkrævning af ejendomsværdiskat af ejendomme, der er afhændet. Ombudsmanden blev opmærksom på problemet i forbindelse med behandlingen af en konkret sag, hvor en ejer, der havde solgt sin ejendom, fortsat betalte ejendomsværdiskat af ejendommen.

 • SKATs tilskrivning af renter på skattekontoen (juli 2017)
 • Undersøgelse af SKATs manglende rentetilskrivning på ”én skattekonto”, herunder tidspunktet for SKATs kendskab til problemerne med manglende rentetilskrivning samt SKATs underretning af de berørte virksomheder. Undersøgelsen omfatter også spørgsmålet om baggrunden for, at ”én skattekonto”, der blev vedtaget ved lov nr. 513 af 7. juni 2006, ikke blev sat i kraft før den 1. august 2013.
 • SKATs indhentelse af oplysninger og mistankevurdering efter retssikkerhedsloven (marts 2017)
  Undersøgelse på grundlag af en henvendelse fra Advokatrådets Skatteudvalg af SKATs indhentelse af oplysninger og mistankevurdering efter retssikkerhedslovens § 10 om forbud mod selvinkriminering i relation til personer og selskaber, der er omtalt i de såkaldte Panama Papers.

 • SKATs begrundelse i afgørelser om modregning (februar 2017)
  Undersøgelse af SKATs udformning af begrundelser i afgørelser om modregning i overskydende skat. I forbindelse med behandlingen af en konkret sag om modregning blev ombudsmanden opmærksom på, at udformningen af begrundelsen i sagen rejste visse generelle forvaltningsretlige spørgsmål.

 • SKATs modregning i børne- og ungeydelse (november 2016)
  Undersøgelsen er iværksat på baggrund af omtale i pressen af SKATs inddrivelse af daginstitutionsrestancer ved modregning i den børne- og ungeydelse, der skulle udbetales den 20. oktober 2016. Ombudsmanden har bl.a. bedt SKAT om at oplyse om retsgrundlaget for modregningen, herunder om modregningen er sket efter lov om en børne- og ungeydelse eller efter lov om inddrivelse af gæld til det offentlige.