2016

Egen drift-undersøgelse om ministerbetjeningsreglen og meroffentlighed
(5. oktober 2016)

2010

Undersøgelse af Ankenævnet for Uddannelsesstøttens praksis inden for udvalgte områder 
(15. april 2010) 


2008 

Undersøgelsen af sagsbehandlingstiden i Skatteankenævnet Lolland-Falster
(16. december 2008)

Undersøgelsen af Skatteankenævnet Vendsyssel
(16. december 2008)


2007

Endelig redegørelse om ombudsmandens undersøgelse af 40 klagesager fra Landsskatteretten
(28. juni 2007)


2005

Endelig rapport om ombudsmandens undersøgelse vedrørende et antal sager om aktindsigt fra Told- og Skattestyrelsen
(1. september 2005)

Endelig rapport om undersøgelse af 30 klagesager fra Det Psykiatriske Patientklagenævn i Frederiksborg Amt
(31. maj 2005)

2004

Rapport om undersøgelse af 75 bødesager fra 5 politimestre 
(11. maj 2005)

 

Følgende rapporter om egen drift-projekter, fra 1989 til 2003, kan findes i Retsinformation:


2003

Rapport om undersøgelse af 90 værnepligtssager fra 2 statsamter og Overpræsidiet (EDP nr 03.735)

Rapport om ombudsmandens undersøgelse af 75 revalideringssager fra 5 kommuner (EDP nr 03.794)


2001

Egen drift-undersøgelse af 60 sager fra Sundhedsvæsenets Patientklagenævn (EDP nr 01.807)


1999

Egen drift-undersøgelse. Angående 160 sager fra Arbejdstilsynet om påbud i henhold til § 77 i lov om arbejdsmiljø 


1998

Egen drift-undersøgelse angående 119 sager fra Energistyrelsen om tilslutningspligt til kollektive varmeforsyningsanlæg (EDP nr 98.723)

1995

Egen drift-projekt angående 105 sager fra EF-direktoratet om EF’s markedsordninger for landbrug mv. (EDP nr 95.481)

Egen drift-projekt angående 150 afviste principielle sager fra Den Sociale Ankestyrelse (EDP nr 95.437)


1992

Egen drift-undersøgelse angående 100 principielle sager fra Den Sociale Ankestyrelse (EDP nr 92.363)


1991

Egen drift-undersøgelse angående 34 sager om uansøgt afsked af tjenestemænd af disciplinære grunde (EDP nr 91.207)

1990

Undersøgelse angående 105 erhvervssygdomssager fra Arbejdsskadestyrelsen (EDP nr 90.458)

Undersøgelse angående 130 sager om uansøgt afsked fra DSB og P&T (EDP nr 90.339)


1989

Undersøgelse angående et antal sager fra Skattedepartementet vedrørende aktindsigt (EDP nr 89.241)

1988

Undersøgelse af 70 sager fra Familieretsdirektoratet