Egen drift-undersøgelse af sager om afskæring fra anvendelse af TastSelv

19/02516

Hovedkonklusioner, opfølgning og henstilling

Hovedkonklusioner

Min gennemgang af de 40 sager har afdækket følgende generelle problemstillinger:

  • I en række af de 40 sager kan der rejses spørgsmål om, hvorvidt afgørelserne om afskæring fra TastSelv blev meddelt (korrekt), og om afgørelserne dermed var retligt virksomme. Se afsnit 5 nedenfor.
  • I en række af sagerne er der ikke som forudsat i bestemmelserne i kildeskattelovens § 53 A og skattekontrollovens § 71 angivet det eller de indkomstår, som afskæringen vedrører, og der er eksempler på, at afskæring fra TastSelv ikke kun er sket for ”det aktuelle indkomstår” og det ”efterfølgende indkomstår”, men også for senere indkomstår. Endvidere fremgår det ikke af de sager, hvor afskæringen fra TastSelv sker både ”med virkning for det aktuelle indkomstår” og ”det efterfølgende indkomstår”, om det har beroet på en selvstændig vurdering og i givet fald ud fra hvilke hensyn, at den skattepligtige – ud over det aktuelle indkomstår – også afskæres fra anvendelsen af TastSelv for yderligere ét indkomstår. Se afsnit 6 nedenfor.
  • Det fremgår ikke, at der i nogen af de 40 gennemgåede sager er udarbejdet sagsfremstilling og sket høring efter bestemmelsen i skatteforvaltningslovens § 19. Se afsnit 7 nedenfor.
  • I en række af sagerne lever begrundelserne ikke op til kravene i forvaltningslovens § 24, herunder kravet om at en begrundelse skal fremtræde som en forklaring på, hvorfor afgørelsen har fået det pågældende indhold. Se afsnit 8 nedenfor.
  • I stort set alle de gennemgåede sager gives der i afgørelsen én klagevejledning, som omfatter både afgørelsen i den materielle skattesag og afgørelsen om afskæring fra TastSelv. Det er ikke oplyst, at der kan klages særskilt over afgørelsen om afskæring fra TastSelv. Se afsnit 9 nedenfor.

Opfølgning og henstilling

Skattestyrelsen har på baggrund af min høring i sagen af 28. april 2020 i en udtalelse af 26. maj 2020 oplyst, at min foreløbige gennemgang af de 40 sager har givet anledning til, at Skattestyrelsen iværksætter flere ændringer i forbindelse med behandlingen af sager om afskæring fra TastSelv, og at disse ændringer er udmøntet i en opdateret udgave af arbejdsbeskrivelsen ”Observation – Afskæring fra TastSelv”, som Skattestyrelsen anvender fremover. Se afsnit 10 nedenfor.

Jeg har på den baggrund ikke fundet anledning til at foretage mig mere vedrørende de konstaterede fejl. 

Jeg henstiller dog til Skattestyrelsen at være opmærksom på, at afgørelserne om afskæring fra TastSelv skal opfylde kravene i forvaltningslovens § 24 til en begrundelses indhold, herunder kravet om at en begrundelse skal fremtræde som en forklaring på, hvorfor afgørelsen har fået det pågældende indhold. Jeg beder Skattestyrelsen om at underrette mig om, hvad min henstilling giver anledning til.

Læs hele undersøgelsen ved at klikke på pdf-linket.