Tilsynsbesøg mv.

Ombudsmandens jurister arbejder ikke kun med sager bag deres skriveborde. En af de vigtige opgaver, som foregår uden for kontoret på Gammeltorv, er tilsynsbesøgene.

Tilsynsbesøg på steder, hvor borgere bor

Målet med tilsynsbesøgene er ofte at undersøge, hvordan myndighederne behandler borgere, som af den ene eller anden grund er berøvet deres frihed i en periode. Vi besøger for eksempel

  • fængsler, arresthuse og kriminalforsorgens pensioner 
  • politiets venterum og detentioner 
  • psykiatriske afdelinger 
  • sikrede døgninstitutioner for unge under 18

Vi besøger også andre institutioner, hvor borgere bor i kortere eller længere tid og derfor i deres daglige liv må indordne sig under de regler, der gælder for institutionen – for eksempel psykiatriske og sociale botilbud og døgninstitutioner for børn og unge, som er anbragt uden for hjemmet.

Ombudsmanden har fået nogle særlige ansvarsområder, som danner afsæt for nogle af tilsynsbesøgene – derfor kan fokus være lidt forskelligt fra tilsynsbesøg til tilsynsbesøg. I praksis foregår besøgene på institutioner, hvor borgere bor, dog på nogenlunde samme måde, uanset hvad baggrunden for besøget er.

De særlige ansvarsområder er:

Tilsynsbesøg efter FN-regler

FN har vedtaget regler mod tortur og anden grusom, umenneskelig eller nedværdigende behandling eller straf. I Danmark er Folketingets Ombudsmand blevet udpeget til at besøge steder, hvor borgere er frihedsberøvet, for at sikre, at FN-reglerne bliver overholdt.

Ombudsmanden samarbejder med Institut for Menneskerettigheder og Rehabiliterings- og Forskningscentret for Torturofre om tilsynsbesøgene, som både kan foregå på offentlige og private institutioner.

Børnetilsynsbesøg

Vi besøger institutioner og andre steder, hvor børn opholder sig, med det særlige formål at kontrollere børns rettigheder. Det kan være døgninstitutioner, men det kan også være en plejefamilie, en skole eller en vuggestue. Børnetilsynsbesøgene kan både foregå på offentlige og private steder.

Andre typer tilsynsbesøg mv.

Udsendelser

Ombudsmanden har fået til opgave at observere, hvordan det foregår, når politiet eskorterer udenlandske borgere ud af Danmark, efter at de er blevet udvist. I nogle tilfælde følger en medarbejder fra ombudsmanden med på en del af eller hele rejsen som observatør.

Ligebehandling af mennesker med handicap

Handicappedes adgang til offentlige bygninger hører også til tilsynsområdet hos ombudsmanden. På tilsynsbesøg, som handler om handicaptilgængelighed, har ombudsmandens medarbejdere måleudstyr med for at tjekke, om for eksempel ramper for kørestolsbrugere har en hældningsgrad, som stemmer overens med byggereglerne. En medarbejder hos ombudsmanden, som er kørestolsbruger, deltager i tilsynsbesøgene.

Ombudsmanden har bl.a. undersøgt handicaptilgængeligheden i flere rådhuse, biblioteker og uddannelsesinstitutioner.

 

Ombudsmanden har udarbejdet en tilsynsmanual.

Læs folderen Ombudsmanden på besøg.

Aftale mellem DIGNITY - Dansk Institut Mod Tortur, Institut for Menneskerettigheder og Folketingets Ombudsmand om OPCAT-samarbejde