Spørgsmål og svar

- Din klage

- Ombudsmandens sagsbehandling

Hvem kan klage til ombudsmanden?

Det kan alle.

Der er ingen alderskrav, og du behøver ikke en advokat.

Vær opmærksom på, at du ikke har krav på at få din klage behandlet. Ombudsmanden bestemmer selv, hvilke klager han vil undersøge nærmere.

 

Kan jeg klage for en anden?

Hvis du klager på vegne af en anden, skal du have en fuldmagt fra ham eller hende. I kan eventuelt bruge Ombudsmandens fuldmagtsblanket

Det skal fremgå klart af fuldmagten, hvem det er, der giver fuldmagt, og hvem der gives fuldmagt til. Det skal kunne ses, om fuldmagten også omfatter indbringelse af sagen for ombudsmanden. Desuden skal fuldmagten underskrives og dateres af den, der giver fuldmagt.    

I kan sende en original underskrevet fuldmagt til ombudsmanden i et brev med posten. Den, der afgiver fuldmagten, kan også i stedet sende en fuldmagt via den digitale postkasse (Digital Post) eller med sikker e-mail (signeret og krypteret).

Hvis I vælger kun at sende en kopi af fuldmagten, f.eks. via klageskemaet eller en usikker e-mail, kan det være, at vi beder om at få yderligere dokumentation for fuldmagtsforholdet. Hvis vi vurderer, der er behov for yderligere dokumentation, henvender vi os til den, der har indsendt klagen eller den, der har givet fuldmagt.

Hvis du er værge for den, du klager på vegne af, skal du sende en kopi af værgebeskikkelsen.

Hvordan tilbagekalder jeg en fuldmagt?

Hvis du tilbagekalder fuldmagten til den, som har klaget på vegne af dig, skal du huske også at give direkte besked til os. Det gælder, uanset om du har sendt os den originale fuldmagt eller en kopi af fuldmagten.”

 

Kan jeg klage anonymt?

Nej, du skal oplyse navn og adresse.

Vi oplyser i mange tilfælde dit navn og dine klagepunkter til den myndighed eller person, du klager over. I nogle tilfælde sender vi også klagen videre til myndigheden. Det kan også være, at andre har ret til at få indsigt i nogle af oplysningerne i din sag.

Whistleblower

Er du blevet bekendt med ulovligheder eller uforsvarlige forhold i den offentlige forvaltning, kan du godt fortælle det til ombudsmanden uden at sige, hvem du er (som whistleblower). Men det kan have betydning for vores vurdering af f.eks. troværdigheden af dine oplysninger, at vi kender dit navn.

Vær opmærksom på, at vi ikke kan love at holde dit navn hemmeligt, hvis vi først kender dit navn. Hvis du har oplyst dit navn til os mundligt, skal vi notere det på sagen. Har vi først noteret navnet ned, kan vi ikke slette det igen.

 

 

Din klage

Hvad kan jeg klage over?

Du kan klage over en afgørelse, myndighederne har truffet.

Du kan også klage over den behandling, du eller din sag har fået af myndighederne – for eksempel at myndigheden har været for længe om at behandle din sag eller har vejledt dig forkert.

Myndigheden har skrevet til mig, at jeg kan klage til en anden myndighed – må jeg springe det over og klage til ombudsmanden i stedet?

Nej, du kan først klage til ombudsmanden, når du har brugt alle dine andre muligheder for at klage.

Du skal vente med at klage til ombudsmanden, til du har fået svar fra den øverste myndighed, du kan klage til. Myndigheder skal skrive i deres afgørelser, hvis du kan klage til en anden forvaltningsmyndighed. Det står typisk i slutningen af brevet.

 

Hvem kan jeg klage over?

Du kan klage over offentlige myndigheder, for eksempel

• Kommuner og regioner

• Statslige myndigheder, for eksempel ministerier og styrelser/direktorater

• Nævn og råd

Du kan for eksempel klage over en folkeskole, Ankestyrelsen, Styrelsen for Patientsikkerhed, politiet, Udlændingenævnet og Natur- og Miljøklagenævnet.

Husk, at du skal have udnyttet eventuelle muligheder for at klage til andre myndigheder, der er klageinstans på området, inden du klager til ombudsmanden.

På børneområdet kan du også klage over en række private institutioner mv., som tager sig af opgaver i forhold til børn, for eksempel

• bo- og opholdssteder

• skoler

• dagtilbud

• kost- og efterskoler

• hospitaler

• sundhedsklinikker

Se ombudsmandens børnekontors egen hjemmeside

 

Hvad kan jeg ikke klage over?

Du kan ikke klage til ombudsmanden over:

• domstole og domme

• Folketinget og indholdet af de love, som Folketinget vedtager

• private, (bortset fra visse private institutioner, som tager sig af opgaver på børneområdet), for eksempel PostNord, e-Boks A/S, Nets-DanID A/S, teleselskaber, banker, realkreditinstitutter, forsikringsselskaber, fagforeninger og butikker (herunder internetbutikker)

• visse tvistnævn, for eksempel hegnssyn, huslejenævn, Forbrugerklagenævnet og Advokatnævnet

• godkendte private ankenævn, for eksempel Teleankenævnet, Pengeinstitutankenævnet, Realkreditankenævnet, Ankenævnet for Forsikring og Klagenævnet for Ejendomsformidling

Hvis du er utilfreds med en vare eller tjenesteydelse, kan du rette henvendelse til Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen for nærmere vejledning om dine klagemuligheder. Se nærmere på kfst.dk under ”Forbrugerforhold”.

Hvis du vil klage over markedsføring – spammail eller andet – kan du kontakte Forbrugerombudsmanden

 

Kan jeg klage over en dom?

Ombudsmanden kan ikke behandle klager over domme og domstole.

Ombudsmanden behandler efter praksis heller ikke sager eller spørgsmål, der er under behandling ved domstolene, eller som forventes at blive indbragt for domstolene.

 

Kan jeg klage over en dommer?

Hvis du vil klage over en dommer, kan du gøre det til rettens præsident eller til Den Særlige Klageret.

 

Kan jeg klage over personalesager, der kan behandles fagretligt?

Hvis din fagforening har mulighed for at få sagen behandlet i det fagretlige system, for eksempel for et afskedigelsesnævn, vil ombudsmanden normalt ikke behandle sagen.

 

Kan jeg klage over en lov?

Ombudsmanden kan ikke behandle klager over Folketinget og indholdet af de love, som Folketinget vedtager.

Ombudsmanden kan godt behandle klager over bekendtgørelser og andre regler, som er lavet af en forvaltningsmyndighed.

 

Kan jeg klage over en vare, jeg har købt?

Ombudsmanden kan ikke behandle klager over private, for eksempel butikker og de varer, de sælger.

Hvis du er utilfreds med en vare eller tjenesteydelse, kan du rette henvendelse til Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen for nærmere vejledning om dine klagemuligheder. Se nærmere på kfst.dk under ”Forbrugerforhold”.

Hvis du vil klage over markedsføring – spammail eller andet – kan du kontakte Forbrugerombudsmanden.

 

Kan jeg klage over, at jeg ikke får svar?

Ja, du kan klage over, at en myndighed ikke svarer dig, eller at sagen trækker ud (sagsbehandlingstiden) – også selv om sagen endnu ikke er slut.

Vi beder dig om, at du i første omgang selv rykker myndigheden for et svar.

Husk, at du skal have udnyttet eventuelle muligheder for at klage over sagsbehandlingen til andre myndigheder, inden du klager til ombudsmanden. 

 

 

Ombudsmandens sagsbehandling

Hvad gør ombudsmanden med de oplysninger, jeg sender ind?

Du skal regne med, at ombudsmanden giver de myndigheder, du har klaget over, besked om din klage. I nogle tilfælde sender ombudsmanden din klage videre til myndighederne. Det hører med til vores sagsbehandling.

Hvis du klager over en person, for eksempel en sagsbehandler i en myndighed, vil ombudsmanden normalt fortælle ham eller hende om din klage. Efter persondataloven har alle nemlig ret til at få at vide, at myndigheder og andre har oplysninger om dem i deres it-system.

Hvis nogen beder om aktindsigt i din sag, vil ombudsmanden behandle anmodningen efter de principper, der gælder i forvaltningsloven, offentlighedsloven og persondataloven. Det kan altså godt være, at andre har ret til at få indsigt i nogle af oplysningerne i din sag.

Læs mere i Notat om indsigt i oplysninger og sager hos Folketingets Ombudsmand efter principperne i persondataloven, forvaltningsloven, offentlighedsloven mv. 

 

Er det gratis at klage til ombudsmanden?

Ja.

 

Kan jeg klage til ombudsmanden og en myndighed på samme tid?

Hvis du kan klage til en eller flere myndigheder, skal du gøre det først og vente på myndighedens svar, inden du klager til ombudsmanden.

Vi beder dig om ikke løbende at sende kopi af din brevveksling med en myndighed til vores orientering (f.eks. at sætte ombudsmanden på ”cc” i din e-mail til myndigheden). Hvis vi modtager en e-mail sendt til vores orientering (sendt ”cc”), foretager vi os normalt ikke noget i anledning af e-mailen. Det skyldes, at vi så vidt muligt koncentrerer os om at behandle egentlige klagesager.

Myndigheder skal skrive i deres afgørelser, hvis du kan klage til en anden forvaltningsmyndighed. Det står typisk i slutningen af brevet.

Hvad sker der, hvis jeg sender ombudsmanden en klage, som skulle have været sendt til en myndighed?

Hvis du klager til ombudsmanden uden at have brugt dine klagemuligheder, vil ombudsmanden enten sende din klage videre til den relevante myndighed eller bede dig om selv at gøre det.

Klagefristen på 1 år løber først fra det tidspunkt, hvor du har modtaget den øverste klagemyndigheds afgørelse.

 

Kan jeg regne med, at ombudsmanden behandler min klage?

Ombudsmanden bestemmer selv, hvilke klager han vil undersøge nærmere. Du har altså ikke krav på at få din klage behandlet, selv om de almindelige betingelser for at klage er opfyldt.

Når vi vælger ikke at gå ind i en sag, kan det for eksempel skyldes, at klagen drejer sig om mindre ting. Det kan også være, at vi tidligt kan se, at vi ikke kan hjælpe borgeren til et bedre resultat.

Du kan læse nærmere om de tilfælde, hvor ombudsmanden vælger ikke at gå ind i sagen, eller hvor sagen vurderes efter en begrænset undersøgelse.

Ombudsmanden bestemmer selv, hvor meget han vil undersøge en sag. Det følger af ombudsmandslovens § 16, stk. 1. Bestemmelsen bruges i praksis til at prioritere de sager, hvor der er udsigt til, at vi kan gøre en forskel.

Du vil modtage et brev med en forklaring på, hvorfor ombudsmanden ikke foretager sig yderligere. Normalt får den myndighed, som du har klaget over, en kopi af brevet.

 

Hvornår er det for sent at klage til ombudsmanden?

Klagefristen er ét år.

Du kan altså klage til ombudsmanden,indtil et år efter at du har modtaget den afgørelse, du vil klage over. Husk, at du skal have udnyttet dine klagemuligheder.

Vil du klage over forvaltningens sagsbehandling eller adfærd i øvrigt, skal du også have klaget, inden der er gået et år.

Hvornår starter klagefristen?

Klagefristen løber først fra det tidspunkt, hvor du har modtaget den øverste klagemyndigheds afgørelse.

Hvis du klager over en myndigheds sagsbehandlingstid, behøver du ikke at vente på, at myndigheden har truffet en afgørelse. Husk dog, at du skal have udnyttet eventuelle muligheder for at klage over sagsbehandlingstiden til andre myndigheder.

Jeg har skrevet til myndigheden, efter jeg modtog afgørelsen

Hvis du skriver til myndigheden igen (for eksempel beder om genoptagelse af sagen), udskyder det normalt ikke tidspunktet, hvor fristen på ét år begynder. 

 

Skal jeg bruge klageskemaet?

Nej, men vi opfordrer dig til at bruge klageskemaet og samtidig vedhæfte de afgørelser, du er utilfreds med, og/eller andre vigtige bilag.

Du kan også sende din klage via den digitale postkasse eller med sikker e-mail. Du kan for eksempel få adgang til den digitale postkasse på borger.dk eller e-boks.dk

 

Skal jeg vedlægge eller vedhæfte bilag til min klage?

Ja, du skal vedlægge eller vedhæfte de afgørelser, som du ønsker at klage over, og eventuelle andre bilag, som du mener har betydning for din sag.

Vi har ikke direkte adgang til din sag hos myndigheden.

Vi opfordrer dig til at sende bilagene via den digitale postkasse, som du bl.a. kan få adgang til på borger.dk og e-boks.dk. Vær opmærksom på, at vi bl.a. af it-sikkerhedsmæssige grunde ikke kan hente filer ned fra eksterne links.

 

Kan jeg selv skrive min klage?

Ja, du behøver ikke at have en advokat til at skrive klagen til ombudsmanden. Vi gør os altid umage med at forstå de klager, vi modtager, uanset om de er skrevet i et juridisk eller helt almindeligt sprog.

Hvis vi er usikre på, hvad du vil klage over, vil vi i de fleste tilfælde vejlede dig om dine muligheder eller bede dig om at skrive mere præcist, hvad du vil klage over.

Det er vigtigt, at du vedlægger eller vedhæfter en kopi af den eller de afgørelser, som du vil klage over. Du må også meget gerne sende andre bilag med din klage, som du mener har betydning for din sag.

 

Kan jeg få svar i en e-mail?

Det kan du normalt kun, hvis du benytter dig af den digitale postkasse eller har en sikker e-mail – ellers svarer ombudsmanden dig i et almindeligt brev.

Uanset hvordan du henvender dig, beder vi dig om altid at opgive dit fulde navn og din postadresse.

 

Kan ombudsmanden ændre myndighedernes afgørelse?

Nej, men ombudsmanden kan efter en grundig gennemgang af sagen, og efter at myndigheden har haft lejlighed til at udtale sig, vælge at

1) kritisere myndighederne

2) bede myndighederne behandle sagen igen og træffe en ny afgørelse.

Ombudsmanden kan ikke kræve, at myndighederne følger en henstilling. Det gør de dog i praksis altid.

Vi kan også vælge at sende din klage videre til den myndighed, du klager over, så myndigheden får lejlighed til at se på sagen igen, og eventuelt uddybe sin begrundelse over for dig.

Hvis der er mulighed for det, sender vi klagen videre til en klageinstans, eller vejleder dig om selv at benytte dig af klagemuligheden.

 

Er det ombudsmanden, der behandler min klage personligt?

Ombudsmanden kan ikke selv sætte sig ind i alle klagerne – det er for meget for én person. Men han tager stilling til sager, som er principielle, for eksempel fordi de handler om et særlig svært juridisk problem eller om noget, som har betydning for mange andre sager.

De øvrige sager behandles af erfarne jurister i ombudsmandsinstitutionen.

 

Hvor hurtigt svarer ombudsmanden på min klage?

Hvis du sender en klage via klageskemaet, den digitale postkasse eller med posten, sender vi dig en bekræftelse inden for 10 arbejdsdage. Vær opmærksom på, at et brev kan være op til 5 hverdage undervejs.

Hvis du klager via e-mail, modtager du en automatisk bekræftelse.

Mål for sagsbehandlingstider

Sådan behandler vi en klage

 

Kan jeg komme til at tale med en jurist hos ombudsmanden?

Ja, du er velkommen til at ringe til os, hvis du har brug for vejledning om ombudsmandens muligheder for at hjælpe dig.

Vores telefoner er åbne mandag til torsdag kl. 9-16 og fredag kl. 9-15. Vores telefonnummer er 33 13 25 12.

Du kan også blive vejledt om vores muligheder for at hjælpe, hvis du møder op på vores adresse på Gammeltorv 22, København, i tidsrummet mellem kl. 10 og 14 på alle hverdage. Her kan du også aflevere din klage. Det er en god idé at ringe og aftale tid i forvejen, hvis du gerne vil tale med en jurist.

Vi beder dig om, at du inden telefonopkaldet eller mødet finder de afgørelser frem, som du ønsker at klage over.

Vær opmærksom på, at vi normalt ikke kan tage stilling til din sag med det samme. Det skyldes bl.a., at ombudsmanden behandler klager skriftligt.

Vil I skrive min klage for mig?

Selv om du har været herinde eller har talt med en jurist i telefonen, skal du stadig selv skrive din klage.