FOB nr 98.190

Et dansk ægtepar adopterede i 1996 en thailandsk dreng. Parret opholdt sig på adoptionstidspunktet i England, og adoptionen skete i henhold til en engelsk adoptionsbevilling.

I forbindelse med parrets ansøgning om naturalisation (dansk statsborgerskab) til drengen, afviste Civilretsdirektoratet at anerkende adoptionen som gyldig efter dansk ret. Direktoratet henviste til adoptionslovens § 28 hvorefter en person med bopæl i Danmark kun kan adoptere efter reglerne i adoptionsloven. Civilretsdirektoratet mente ikke at parret - trods adskillige års forudgående ophold i England på adoptionstidspunktet - havde opgivet deres danske bopæl.

Parret indbragte sagen for ombudsmanden der bad Civilretsdirektoratet om en uddybende udtalelse navnlig vedrørende bopælsbegrebet.

På baggrund heraf besluttede Civilretsdirektoratet at genoptage sagen, og adoptionen blev herefter anerkendt som gyldig efter dansk ret. (J.nr. 1997-2332-656).