"To-instans inhabilitet". For lang sagsbehandlingstid. Forældelse

FOB nr 95.251

En klager henviste til at en skatteinspektør havde deltaget i sagens behandling ved skatteforvaltningen og senere havde været sekretær ved skatteankenævnets behandling af sagen. Endvidere mente klageren at en sagsbehandlingstid på over tre år i Landsskatteretten var urimelig lang.

Landsskatteretten fandt ikke at omfanget af skatteinspektørens deltagelse i sagens behandling i kommunens skatteforvaltning medførte inhabilitet. Ombudsmanden mente derimod at skatteinspektøren efter omstændighederne måtte anses for inhabil ved sagens behandling i skatteankenævnet. Skatteankenævnets afgørelse måtte herefter tilsidesættes som ugyldig. Ombudsmanden henstillede til Landsskatteretten at genoptage sagen og træffe en ny afgørelse.

Ombudsmanden fandt det endvidere meget kritisabelt at Landsskatterettens sagsbehandlingstid havde varet mere end tre år og syv måneder. Ombudsmanden henstillede til Landsskatteretten at sådanne forsinkelser blev undgået fremover. (J. nr. 1994-2749-211).