Andre familiemedlemmers forhold skal inddrages ved tildeling af dagtilbudspladser

2011 20-9

Ombudsmanden rejste af egen drift en sag om hvorvidt det var lovligt at en kommune ifølge sine retningslinjer og praksis havde afvist at inddrage oplysninger om andre familiemedlemmer i sin afvejning når den skulle beslutte hvilket dagtilbud den skulle give det enkelte barn.  

Baggrunden var en konkret klage fra et forældrepar. Ombudsmanden kunne ikke hjælpe forældrene allerede fordi der ikke var plads i den ønskede børnehave. Men ombudsmanden blev opmærksom på at kommunen havde afvist at inddrage oplysninger om særlige forhold hos andre i familien end det barn som skulle i børnehave.  

Kommunen oplyste at det ikke var korrekt at kommunen generelt afviste at inddrage bestemte oplysninger, f.eks. om særlige forhold hos andre i familien. Kommunen mente dog at en forudsætning for at inddrage sådanne oplysninger var at de medførte et særligt socialt eller pædagogisk behov hos det barn som skulle optages i et dagtilbud.  

Socialministeriet mente at kommunens konkrete vurdering ved anvisning af plads i dagtilbud ikke kunne begrænses til at omfatte forhold vedrørende barnet, men at den også måtte omfatte særlige forhold i familien som havde betydning for barnet.  

Ombudsmanden var enig i Socialministeriets retsopfattelse: Kommunen kunne ikke afvise at inddrage oplysninger om særlige forhold hos andre i familien.  

Ombudsmanden udtalte at det var beklageligt at hverken kommunens eller ministeriets retsopfattelse var afspejlet i den information om børnepasning som fandtes på kommunens hjemmeside.  

Ombudsmanden henstillede til kommunen at overveje hvordan det kunne fremgå af kommunens information om børnepasning at der (også) kunne tages hensyn til oplysninger om særlige forhold i familien. Ombudsmanden bad om at blive underrettet om resultatet af kommunens overvejelser.  

(J.nr. 2010-3782-0600)