2009 9-2

Et rådgivningsfirma klagede til ombudsmanden over at det ikke fremgik af en gebyropkrævning fra Naturklagenævnet hvilken sag opkrævningen vedrørte. Firmaet gjorde gældende at de problemer der havde været forbundet med at identificere den sag gebyropkrævningen vedrørte, var årsagen til at firmaet havde indbetalt klagegebyret for sent. Naturklagenævnet havde afvist klagen fordi klagegebyret var indbetalt for sent.

Ombudsmanden mente ikke at der var grundlag for at kritisere Naturklagenævnets generelle praksis for identifikation af de sager som en henvendelse til en klager vedrører. Ombudsmanden lagde vægt på at Naturklagenævnet allerede var opmærksom på at der kan være tilfælde hvor en adressat – typisk hvor der er tale om en partsrepræsentant – kan have vanskeligt ved at identificere den sag henvendelsen fra nævnet vedrører. Nævnet påfører derfor gebyropkrævningerne yderligere sagsidentifikation som f.eks. journalnummer eller matrikelnummer når klagen med en vis tydelighed indeholder sådanne oplysninger.

Ombudsmanden mente desuden ikke at der i den konkrete sag var tilstrækkeligt grundlag for at kritisere at Naturklagenævnet ikke havde påført gebyropkrævningen til firmaet yderligere sagsidentifikation.

(J. nr. 2008-1870-109)