2009 17-1

En journalist klagede til ombudsmanden over at Udenrigsministeriet ikke havde givet fuld aktindsigt i ministeriets orienteringer til Rigsrevisionen om finansielle uregelmæssigheder i forvaltningen af den danske bistand til udviklingslandene. Ministeriet havde givet delvis aktindsigt i dokumenterne, men havde fjernet alle oplysninger der kunne føre til en identifikation af hvilket land, projekt mv. der var tale om. Det drejede sig om oplysninger om bl.a. lande, byer, møntsorter, myndigheder og journalnumre. Afslaget på aktindsigt i identifikationsoplysningerne skete med henvisning til bestemmelsen i offentlighedslovens § 13, stk. 1, nr. 2, om hensyn til statens sikkerhed og rigets forsvar. Aktindsigt i de øvrige oplysninger i dokumenterne blev givet efter bestemmelsen i offentlighedslovens § 13, stk. 2, hvorefter der skal gives aktindsigt i dokumentets øvrige indhold hvis hensynene efter § 13, stk. 1, nr. 2, kun gør sig gældende for en del af et dokument.

Ombudsmanden udtalte at Udenrigsministeriets anvendelse af reglen i offentlighedslovens § 13 byggede på en ikke helt korrekt forståelse af reglen. Myndighederne har ikke efter offentlighedsloven pligt til at anonymisere dokumenter for at kunne give aktindsigt i dem. At ministeriet havde givet aktindsigt i væsentlige dele af de dokumenter der indeholdt oplysninger omfattet af bestemmelsen i offentlighedslovens § 13, stk. 1, nr. 2, var således et udslag af meroffentlighed.

Ombudsmanden mente dog ikke at kunne lægge til grund at ministeriet havde foretaget en tilstrækkelig konkret vurdering af om det var nødvendigt at undtage oplysninger af hensyn til væsentlige modstående interesser af den art der var omtalt i offentlighedslovens § 13, stk. 1, nr. 2, og forvaltningslovens § 27, stk. 1, nr. 2. Ombudsmanden henstillede på den baggrund til ministeriet at genoptage sagen og foretage en fornyet gennemgang af dokumenterne med henblik på en vurdering af om der kunne gives mere aktindsigt.

Udenrigsministeriet genoptog herefter behandlingen af sagen og traf den 23. juni 2009 en ny afgørelse og gav journalisten yderligere aktindsigt.

(J.nr. 2008-2571-401).