2006-14-x

En mand klagede på vegne af sin ægtefælle over at ægtefællen havde fået afslag på introduktionsydelse for en periode hvor hun var registreret som selvstændig erhvervsdrivende.

Kommunen havde begrundet afslaget med at kvinden var registreret som selvstændig. Det sociale nævn begrundede afslaget med at kvinden ikke havde dokumenteret at hun ikke var selvstændig erhvervsdrivende. Efterfølgende uddybede nævnet denne begrundelse. Myndighederne havde ikke foretaget en nærmere undersøgelse af kvindens faktiske involvering i virksomheden.

Ombudsmanden mente at spørgsmålet om hvorvidt kvinden var berettiget til introduktionsydelse, skulle afgøres på baggrund af en konkret vurdering af i hvor stort omfang hun var involveret i virksomheden. I den forbindelse skulle myndighederne tage stilling til om virksomheden var kvindens hoved- eller bibeskæftigelse, og undersøge om kvinden kun var registreret som indehaver af virksomheden for at afvikle den.

Ombudsmanden kritiserede kommunens retsopfattelse og nævnets oplysning af sagen.

Ombudsmanden udtalte at det ikke nødvendigvis er myndighederne selv der skal skaffe nødvendige oplysninger. Myndighederne skal imidlertid sørge for at det sker – eksempelvis ved at borgeren bliver bedt om at skaffe oplysningerne. Hvis det ikke er særligt indgribende, belastende, besværligt eller omkostningskrævende at skaffe oplysninger, kan myndighederne bede en borger om at skaffe oplysningerne når sagen er rejst på borgerens initiativ.

Ombudsmanden udtalte i forlængelse heraf at nævnet skulle vejlede kvinden om hvilke oplysninger nævnet skulle bruge for at kunne afgøre sagen, og om konsekvenserne hvis kvinden ikke medvirkede, inden nævnet eventuelt anvendte princippet om processuel skadevirkning.

Ombudsmanden henstillede til nævnet at genoptage sagen.

Det sociale nævn meddelte den 22. november 2006 at nævnet havde ændret sin og kommunens tidligere afgørelse og bedt kommunen efterbetale introduktionsydelsen til kvinden. (J.nr. 2004-3680-050).