Folketingets Ombudsmand bad den 22. marts 2012 Ankestyrelsen om at holde ham underrettet om behandlingen af den såkaldte Amy-sag, hvor en kommune valgte at gennemføre en flytning af den unge pige Amy fra hendes plejefamilie.

Ankestyrelsen har herefter underrettet ombudsmanden, og ombudsmanden har bedt om – og modtaget – supplerende oplysninger fra Ankestyrelsen. Det fremgår dels, at Ankestyrelsen har forholdt sig til spørgsmålet om Amys opholdssted, dels at Ankestyrelsen har behandlet sagen ud fra en vurdering af, hvad der er bedst for Amy. I den forbindelse har Ankestyrelsen inddraget relevant fagkundskab.

På baggrund af de oplysninger, som ombudsmanden har modtaget, mener han ikke, at der nu er grundlag for, at han foretager sig mere i sagen.

”På grund af min tavshedspligt kan jeg ikke sige mere end, at jeg har modtaget en række oplysninger fra Ankestyrelsen, og at jeg ikke mener, at der på nuværende tidspunkt er grundlag for, at jeg går videre med sagen,” siger Folketingets Ombudsmand Jørgen Steen Sørensen.


FAKTA

Folketingets Ombudsmand kan ikke – modsat Ankestyrelsen – inddrage lægelig, psykologisk eller pædagogisk fagkundskab.

Offentlige myndigheder, f.eks. kommuner og Ankestyrelsen, samt Folketingets Ombudsmand, har tavshedspligt. Ombudsmandens tavshedspligt fremgår af ombudsmandslovens § 28.

Folketingets Ombudsmand er jurist og valgt af Folketinget til at behandle klager over offentlige myndigheder. Ombudsmanden kan kritisere og anbefale myndigheder at ændre deres afgørelser. Hvert år får ombudsmanden mellem 4.000 og 5.000 klager fra borgere, der mener, at en myndighed har begået fejl. En typisk fejl kan være en kommune eller anden myndighed, der har været for længe om at svare på et brev eller truffet en forkert afgørelse. Ombudsmanden tager også selv sager op, for eksempel efter omtale i en avis, ligesom han ofte er på inspektion i blandt andet fængsler og psykiatriske afdelinger. Cirka 85 medarbejdere er ansat ved Folketingets Ombudsmand.