Københavns Kommune burde have reageret på en anderledes effektiv måde da kommunen modtog en alvorlig klage fra en tidligere ansat på det sociale bosted Tokanten for stærkt udviklingshæmmede. Det konkluderer Folketingets Ombudsmand i en redegørelse hvor kommunens håndtering af sagen bl.a. betegnes som meget kritisabel.

 

Københavns Kommune modtog en klage fra en tidligere ansat på det sociale bosted Tokanten. Ifølge klagen havde forstanderen for bostedet bl.a. undladt at indberette et meget stort antal anvendelser af magt over for beboerne til kommunen.

 

Da Københavns Kommune ikke foretog sig tilstrækkeligt, henvendte klageren sig til Folketingets Ombudsmand der indledte en undersøgelse rettet mod kommunens håndtering af sagen.


Ombudsmanden har i en redegørelse om sagen udtalt en meget alvorlig kritik af Københavns Kommunes håndtering af sagen, bl.a.:

 

-  at kommunen ikke på et tidligere tidspunkt end det skete, fik afdækket at forstanderens oplysninger om indberetningerne ikke var korrekte,

 

-  at kommunen ikke straks iværksatte en tjenestemandssag mod forstanderen,

 

-  at kommunen ikke på et tidligere tidspunkt end det skete, orienterede beboerne, pårørende og medarbejderne om den meget alvorlige situation, og

 

-  at kommunen ikke på et tidligere tidspunkt end det skete, undersøgte om der i fornødent omfang var udarbejdet handleplaner for beboerne.

 

Københavns Kommune har under sagens sene forløb vist vilje til dels at få forholdene bragt i orden på Tokanten, dels at sikre at lignende situationer ikke kan opstå i fremtiden på kommunens bosteder. Folketingets Ombudsmand foretager derfor ikke mere i sagen.

 

Læs ombudsmandens redegørelse her.

 

Yderligere oplysninger kan fås hos inspektionschef Lennart Frandsen på tlf. 33 13 25 12.

Folketingets Ombudsmand er jurist og valgt af Folketinget til at behandle klager over offentlige myndigheder. Ombudsmanden kan kritisere og anbefale myndigheder at ændre deres afgørelser. Hvert år får ombudsmanden omkring 4.000 klager fra borgere der mener at en myndighed har begået fejl. En typisk fejl kan være en kommune eller anden myndighed der har været for længe om at svare på et brev eller truffet en forkert afgørelse. Ombudsmanden tager også selv sager op, for eksempel efter omtale i en avis, ligesom han ofte er på inspektion i blandt andet fængsler og psykiatriske afdelinger. Cirka 85 medarbejdere er ansat ved Folketingets Ombudsmand.